Posted on

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) vyhlásil svoju 64. výzvu zameranú na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva.

Cieľom je vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd. Riadiacim orgánom OP KŽP je Ministerstvo životného prostredia SR.

Pre koho je výzva určená?

Vo výzve sú oprávnení žiadatelia presne určení a to v nasledovnej podobe:

 • Slovenský vodohospodársky podnik,
 • ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
 • štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
 • obce a vyššie územné celky
 • rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom
 • združenia s výlučnou účasťou obcí (pozrite ďalšie podmienky)
 • Združenia F.O. a združenia fyzických a právnických osôb z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
 • Neziskové organizácie z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • Nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

Ďalšie podmienky oprávnenosti žiadateľa si môžete pozrieť na strane 7 znenia výzvy.

Na aké aktivity môžete žiadať?

Predmetom podpory bude tvorba koncepčných materiálov podporujúcich implementáciu Rámcovej smernice o vode ako aj ostatných smerníc týkajúcich sa oblasti vôd v SR, ktoré budú riešiť problematické alebo nedoriešené otázky vodného hospodárstva, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť s ohľadom na preukázanie správnosti, resp. optimalizáciu niektorých uplatňovaných postupov, ako aj hľadanie nových prístupov a to v rámci nasledujúcich tematických okruhov:

 1. Zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd,
 2. Znečistenie vôd,
 3. Revitalizácia vodných tokov,
 4. Manažment krajiny a adaptácia na zmenu klímy (povodne, sucho),
 5. Využívanie vôd,
 6. Rybárstvo,
 7. Rieka Dunaj.

Viac informácii o oprávnenosti aktivít nájdete na strane 9 znenia výzvy.

Čo môžete získať?

Na celú výzvu je vyčlenených 530 tisíc eur.

Maximálna miera vlastného spolufinancovania je 10% z celkových oprávnených výdavkov. Presné podmienky v závislosti od typu žiadateľa si môžete pozrieť vo výzve (strana 3).

Dokedy a ako sa zapojiť?

Uzávierky sa realizujú formou hodnotiacich kôl. Prvé hodnotiace kolo je stanovené na 31. marca 2021. Druhé hodnotiace sa uzatvára 31. júla 2021. Ďalšie hodnotiace kolá sa uzatvárajú každé 4 mesiace.

Formuláre a prílohy k výzve si stiahnete na stránke OP KŽP.

Žiadateľ predkladá formulár žiadosti (ŽoNFP) a všetky prílohy elektronicky prostredníctvom ITMS 2014+ a zároveň predkladá formulár ŽoNFP (po odoslaní v ITMS 2014+):

 1. prostredníctvom e-schránky a prílohy ŽoNFP (ktoré z technických príčin nie je možné predložiť elektronicky prostredníctvom ITMS 2014+) v listinnej podobe na doručovaciu adresu uvedenú nižšie alebo
 2. v listinnej podobe spolu s prílohami ŽoNFP, ktoré z technických príčin nie je možné predložiť elektronicky prostredníctvom ITMS 2014+ na doručovaciu adresu uvedenú vo výzve.


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *