Posted on

Cieľom výzvy GROW/ HARVEST je stimulovať medziodvetvovú spoluprácu malých a stredných podnikov (MSP) v rámci inovatívnych projektov. Na tieto projekty poskytuje jednotlivo granty do 60 tisíc eur. Snahou je pomôcť MSP poučiť sa z toho, čo sa deje v iných odvetviach a využiť vedomosti či odborné znalosti a technologické aktíva z iných sektorov na zvýšenie svojej výkonnosti a produktivity. Uprednostňujú sa cezhraničné spolupráce v medziodvetvových oblastiach stavebníctva. Ak máte záujem zapojiť sa do výzvy, môžete tak urobiť do 15. septembra 2021.

Pre koho je výzva určená?

Finančná podpora je vyhradená pre MSP (malé a stredné podniky) podľa definície Európskej komisie.

Žiadať môže konzorciom dvoch alebo viacerých MSP z najmenej dvoch oprávnených sektorov (jedným z nich musí byť stavebníctvo, oblasti sú uvedené nižšie).

Aspoň jeden MSP v konzorciu musí pochádzať z jednej zo šiestich cieľových krajín METABUILDING (Rakúsko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko). Ostatné MSP v konzorciu môžu pochádzať z akejkoľvek členskej krajiny EÚ ako aj z asociovaných krajín H2020.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Podporované sú dva typy inovačných projektov založených na spolupráci s maximálnym trvaním 6 mesiacov:

GROW projekty musia viesť k jednému z nasledujúcich výsledkov:

 • Koncept overený v experimente
 • Technológia overená v laboratóriu
 • Technológia overená v príslušnom prostredí

Projekty HARVEST musia viesť k jednému z týchto výsledkov:

 • Prototyp systému demonštrovaný v operačnom prostredí
 • Systém je dokončený a kvalifikovaný
 • Systém overený v prevádzkovom prostredí
 • Implementácia systému a výroby

Medziodvetvové výzvy majú tieto témy:

 1. Stavebníctvo a IKT (informačno-komunikačné technológie)
 2. Stavebníctvo a riešenia založené na prírodnej báze (NBS)
 3. Stavebníctvo a recyklácia a obehové hospodárstvo
 4. Stavebníctvo a aditívna výroba

Čo môžem získať?

Celkovo sa na túto výzvu rozdelí 960 000 eur. Úspešným žiadostiam bude pridelený projektový grant GROW alebo HARVEST v max. hodnote 60 000 eur ako paušál. Náklady presahujúce túto sumu nebudú kryté z grantu, ale môžu byť hradené zo strany MSP alebo partnera mimo MSP z vlastných zdrojov.

Granty sa môžu použiť na úhradu externých služieb poskytovateľovi služieb patriacemu do skupiny zainteresovaných strán v oblasti inovácií. Tieto náklady však nesmú presiahnuť 75% rozpočtu.

Najmenej 25% rozpočtu musia malé a stredné podniky použiť na pokrytie svojich vlastných nákladov na implementáciu vrátane osobných nákladov, cestovných nákladov a spotrebného materiálu. Oprávnené môžu byť iba náklady generované počas životnosti projektu.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Žiadosť je potrebné podať online na www.metabuilding.com (pre začiatok je potrebná registrácia). Kompletná žiadosť pozostáva z nasledujúcich prvkov:

 1. FORMULÁR žiadosti
 2. Pracovný plán a rozpočet v požadovanom formáte
 3. Prípadne cenová ponuka poskytovateľa služieb (podpísaná žiadateľom ako vyhlásenie, že ponuka bude prijatá v prípade, že bude projekt financovaný)
 4. Čestné vyhlásenie podpísané každým uchádzačom
 5. Tabuľka etických problémov podpísaná každým žiadateľom

Celý postup musíte stihnúť do 15. septembra 2021 do 17:00 hod., kedy sa výzva uzatvára. Pre získanie kompletných informácií o výzve navštívte stránku výzvy.


newsletter granty


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *