Posted on

UNESCO je jedinou organizáciou OSN s mandátom na podporu výskumu a kapacít v oblasti geológie a geofyziky. Vlajkovou loďou je Medzinárodný program geovied, ktorý má momentálne otvorenú výzvu na predkladanie projektových zámerov pre rok 2021. Podporené projekty zamerané na geovedné témy by mali prispieť k cieľu posilnenia spoločenskej akceptácie udržateľného rozvoja geologických zdrojov Zeme. Vedci či výskumníci majú možnosť požiadať o podporu takto zameraných projektov do 15. septembra avšak je potrebné rešpektovať oznámenie na národnej úrovni už do 22. augusta 2021.

Pre koho je výzva určená?

Pre vedcov jednotlivcov alebo pre tímy vedcov. 

Spomedzi žiadateľov sa kladie vysoký dôraz práve ženy a mladých vedcov z rozvojových krajín. Poradie projektových zámerov bude prihliadať na rodovú rovnosť, geografické rozloženie leadrov a príjemcov projektov, ako celkový príspevok k cieľom OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Projektové zámery by mali byť multidisciplinárne orientované. Tieto projekty by mali pokrývať minimálne jednu z nasledujúcich vedeckých oblastí:

  • geohazard,
  • zemské zdroje,
  • geodynamika,
  • hydrogeológia,
  • globálne zmeny a
  • geo-dedičstvo pre trvalo udržateľný rozvoj.

Pri riešení týchto tém by sa projektové zámery mali zamerať na definovanie, vývoj a dokumentáciu prípadových štúdií a osvedčených postupov s cieľom zvýšiť spoločenskú akceptáciu udržateľného rozvoja geologických zdrojov Zeme a preskúmať väzby s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Čo môžem získať?

Informácie pri výzvy uvádzajú, že program finančne podporuje asi 50 projektov ročne, ktoré sú hodnotené procesom peer-review a majú životnosť päť rokov. Ročné úrovne financovania sa pohybujú medzi 5 000 a 10 000 USD, ktoré sa majú použiť výlučne na stretnutia alebo workshopy.

Ako a dokedy podať projekt?

Návrhy projektov možno predložiť sekretariátu IGCP (Medzinárodný program geovied) spolu s listom o schválení (ak je to možné) najmenej od jedného z národných výborov IGCP leadrov projektu. Formulár na vypracovanie projektu si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Leadrom projektu sa odporúča, aby o svojej žiadosti informovali Národnú komisiu pre UNESCO a Stálu delegáciu UNESCO svojej domovskej krajiny.

Uchádzači musia predložiť svoje žiadosti príslušnému národnému kontaktu najmenej 3 týždne pred konečným dátumom výzvy, aby zostal čas na revíziu projektových zámerov. Pre rok 2021 je konečný dátum predloženia národnému kontaktu stanovený na 22. augusta 2021.

Finálny termín uzavretia výzvy je však stanovený na 15. september 2021. Všetky potrebné informácie spojené s výzvou nájdete na stránke UNESCO.


newsletter granty


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *