Posted on

Cezhraničný program Interreg Slovensko-Česko momentálne ponúka možnosť príslušným pohraničným krajom získať grant na podporu prírodného a kultúrneho dedičstva oboch krajín. K zvýšeniu atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu má pomôcť suma tri milióny eur, ktorá sa prerozdelí medzi zmysluplné projekty. V článku zistite, kto môže o grant požiadať. Výzva bude otvorená do 1. augusta.

Kto môže získať grant?

Keďže ide o cezhraničný program, oprávnenými požiadať o grant sú pohraničné kraje. Ak pochádzate z iného kraja v rámci SK a ČR a máte odôvodnenie, môžete o grant požiadať taktiež.

 • Zo Slovenska môžu žiadať subjekty z Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského kraja
 • Z Česka môžu žiadať subjekty z Juhomoravského, Zlínského a Moravskosliezského kraja

Pre lepšiu predstavu uvádzame okruh subjektov, ktoré môžu podať projekt (SK a ČR):

 • štát a jeho organizačné zložky
 • územná samospráva a jej organizačné zložky
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
 • mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
 • záujmové združenia právnických osôb
 • okresné a krajské organizácie cestovného ruchu
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce

Na aké aktivity dostanem grant?

Projekty, ktoré budete predkladať, by sa mali prioritne zameriavať na návštevníkov a obyvateľov cezhraničného regiónu. Aktivity môžu pozostávať z nasledovného (je potrebné ukončiť aktivity do 11/2023):

 1. Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva
 2. Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít
 3. Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov
 4. Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, teda spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov (táto aktivita je povinná)

Čo môžem získať?

Z alokovanej čiastky 3 milióny eur sa najlepšie projekty budú uchádzať o financovanie vo výške minimálne 200 tisíc eur. Horný limit na čerpanie grantu na jeden projekt neexistuje.

Dôležitá je však skutočnosť, že výzva si pre žiadateľov zo Slovenska vyžaduje spolufinancovanie od 0 do 5 %, na strane Českej republiky je to spolufinancovanie podľa situácie (viac vo výzve).

Nenávratný finančný príspevok vám bude poskytnutý formou refundácie, to znamená, že si priebežne budete žiadať o preplatenie vynaložených výdavkov.

Ako a dokedy požiadať?

Každý, kto má zájem do výzvy sa zapojiť, môže tak urobiť prostredníctvom elektronického systému ITMS. Po prihlásení, resp. registrácii je potrebné vyhľadať si výzvu a začať proces žiadania vypĺňaním formulárov. Viac o spôsobe podania žiadosti nájdete vo výzve a príslušných dokumentoch.

Všetko treba stihnúť do 1. augusta 2022, kedy sa výzva uzavrie.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *