Posted on

Ak sa venuješ aktivitám, ktoré zlepšia vzťah starších ľudí (65+) k digitálnym technológiám, podporia rozvoj ich digitálnych zručností, kritické myslenie s dôrazom na prepájanie generácií a aktívne zapájanie seniorov, tak požiadaj o podporu z výzvy Zrelí na dobu digitálnu. Zapojiť sa a získať do 5 tisíc eur naprojekt môžeš iba prostredníctvom nepodnikateľského subjektu. Posledný termín na podanie žiadosti je 18. decembra.

Kto môže získať grant?

O podporu sa môžeš uchádzať prostredníctvom:

  • nepodnikateľskej právnej formy so sídlom v SR (ako napr. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času; záujmové združenia právnických osôb, organizácie cestovného ruchu, a pod. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania),
  • samosprávy (obce a VÚC) so sídlom na území SR.

Uchádzať o podporu sa nemôžu politické strany a hnutia, sociálni partneri, komerčné a obchodné združenia, neformálne a ad-hoc skupiny a fyzické osoby.

Na aké aktivity dostanem grant?

V projekte by si mal podporiť také zručnosti a aktivity, ktoré pomôžu ľuďom v staršom veku využívať digitálne technológie bezpečne, plnohodnotne, prinesú aktívny život seniorov a ich aktívne zapájanie do diania okolo seba a ktoré budú prepájať viaceré generácie.

Osobitne sa môžeš zapojiť do týchto kategórií:

  1. Podpora a ochrana zdravia
  2. Podpora a rozvoj športu
  3. Podpora vzdelávania
  4. Podpora dobrovoľníckej činnosti
  5. Poskytovanie sociálnej pomoci

Projekt by mal začať od 1. februára 2023 a ukončiť ho bude potrebné do konca septembra 2023.

Čo môžem získať?

Na projekty z tejto výzvy sa medzi najlepšie návrhy rozdelí celkovo 50 tisíc eur. Na jeden projekt môžeš získať minimálne 1 000 eur a maximálne 5 000 eur. So spolufinancovaním sa pri tejto výzve nemusíš trápiť.

V prípade úspechu tvoja podpora bude vyplatená v dvoch splátkach.  Po podpísaní zmluvy o finančnej podpore dostaneš 70 %. Po doručení a akceptácii kompletnej záverečnej správy dostaneš zvyšných 30 % sumy formou refundácie.

Ako a dokedy požiadať?

Uzávierka prijímania žiadostí je stanovená na 18. december 2022 do 23:55 hod.

Ak chceš podať žiadosť, musíš sa zaregistrovať na stránke www.darca.sk, kde treba vyplniť formulár darcu Nadačný fond Slovak Telekom, program: Zrelí na dobu digitálnu 2022.

Nezabudni, že povinnou prílohou je kópia štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane všetkých zmien (dodatkov).

Dôležité odkazy

Zdroj a úvodná foto: nadacnyfondtelekom.sk


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *