Posted on

Slovensko má po rokoch víziu a plán, ako zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a kvalitu života, a to jedným z najtrvalejších spôsobov – podporou výskumu, inovácií a talentu. Na základe dát vieme, že investície do vedy a inovačného ekosystému sa môžu našej krajine v dlhodobom horizonte vrátiť viac ako dvojnásobne. Model hospodárskeho rastu, na ktorý sa Slovensko spoliehalo posledné dve dekády, sa pomaly vyčerpáva. Zo Slovenska odchádza množstvo talentovaných ľudí, ktorí tu nenachádzajú príležitosť naplniť svoj potenciál. Zároveň čelíme čoraz nevyspytateľnejším výzvam, krízam a trendom. Je najvyšší čas, aby Slovensko inovovalo – svoj model rastu, podporu výskumu a inovácií, aj prístup k ľudskému kapitálu.

„Slovensko, ktoré si verí“

 • Po prvé, stratégia cieli na budovanie sebavedomia Slovenska, založeného na reálnych výsledkoch, schopnosti čeliť aj zložitým výzvam a našom príspevku ku globálnemu pokroku.
 • Po druhé, stratégia cieli na zvyšovanie dôvery voči verejným inštitúciám najmä prostredníctvom dôrazu na lepšie a užitočnejšie služby štátu a rozvíjaním dôvery štátu vo svojich vlastných občanov, vrátane výskumníkov a podnikateľov

Sebadôvera a dôvera v iných sú nutnými prísadami dobrého výskumného a inovačného prostredia, ktoré vzniká v prostredí neustálej spolupráce rôznorodých aktérov.

Čo chce stratégia dosiahnuť?

 • Posunúť sa o 10 priečok v európskom rebríčku inovačnej výkonnosti
 • Zvýšiť investície do výskumu a vývoja na 2% HDP (z toho 1,2% zo súkromných zdrojov)
 • Prilákať 25-tisíc vysokokvalifikovaných ľudí zo zahraničia

Kľúčové oblasti zmeny

 • Investícia do kvalitného systému. Popri nevyhnutnom zvýšení prostriedkov do výskumu, vývoja a inovácií cielime na kvalitatívnu zmenu celého systému podpory výskumu a inovácií. Navrhujeme efektívnejšiu koordináciu, vyjasnenie kompetencií a zjednodušenie procesov z pohľadu výskumníkov a inovátorov.
 • Cielenie na vysokokvalifikovaný talent. Národná stratégia upriamuje pozornosť na rozvoj domáceho talentu a lákanie a udržanie domáceho aj zahraničného talentu. Okrajovo upozorňuje aj na potrebu cieleného zvyšovania kvality života v slovenských mestách, v ktorých sa koncentruje drvivá väčšina zdrojov na výskum a inovácie.
 • Koncentrácia zdrojov do vybraných priorít. Slovensko je malá, silne priemyselná krajina, ktorá nemá dostatočnú koncentráciu talentu a zdrojov na to, aby sa mohla sústrediť na všetko. Stratégia navrhuje niekoľko mechanizmov na identifikáciu prioritných investičných oblastí v súlade s najväčšími domácimi výzvami a globálnymi trendmi.

Ako dosiahnuť zmenu?

Férový a predvídateľný systém

 • Aplikuje sa pravidlo „know how“, nie „know who“, pričom dobre navrhnutý systém bude prístupný, prehľadný a férovo nastavený pre všetkých.
 • Súčasťou reformy je pravidelne aktualizovaný predbežný plán grantovej podpory a zavedenie medzinárodných panelov a posudkov od zahraničných odborníkov.
 • Medzi už aplikované opatrenia patrí povinné zverejňovanie zámerov výziev na webe vaia.gov.sk, online informačné semináre a pravidelné zverejňovanie odpovedí na otázky k zámerom výziev formou často kladených otázok na webe VAIA.

Orientácia na užívateľa

 • Výzvy a implementačné pravidlá majú byť pre žiadateľa zrozumiteľné a jednoducho aplikovateľné. VAIA bude neustále zlepšovať svoju komunikáciu.
 • Zavádza sa princíp jednotných miest alebo portálov, či už pri podpore výskumu a inovácií alebo službách pre vysokokvalifikovaný talent. Vo výsledku užívatelia na jednom mieste nájdu všetky podstatné informácie v prehľadnej forme.

Zapájanie aktérov

 • Do prípravy stratégie sa zapojili stovky ľudí z výskumného a inovačného prostredia. Jednotlivé politiky zo stratégie sa naďalej konzultujú s dotknutými aktérmi a využíva sa profesionálna facilitáciu veľkých skupín najmä pri zložitých a konfliktných témach.
 • Pod Radou vlády pôsobí Koordinačná platforma, komunikačný orgán dôležitých aktérov na zdieľanie informácii a komentovanie návrhov, ako aj niekoľko pracovných skupín.

Priority 2023

 • Zjednodušenie grantovej podpory: Dokončená záväzná metodika riadenia, financovania a hodnotenia podpory výskumu, vývoja a inovácií
 • Zníženie informačných bariér: Návrh jednotného informačného a kontaktného miesta pre všetky agentúry a zdroje financovania
 • Zjednodušenie príchodu cudzincov: Základný návrh konceptu asistenčných/integračných služieb pre vysokokvalifikovaných cudzincov z tretích krajín
 • Zavedenie ESOP: Schválenie legislatívnej úpravy odmeňovania zamestnancov a kontraktorov prostredníctvom podielu na vlastníctve firmy

Priority 2026

 • Predvídateľnosť financií: Zvýšenie investícií do výskumu, vývoja a inovácií zo štátneho rozpočtu podľa národnej stratégie (primárne od roku 2026), aj vďaka medzirezortnému rozpočtovému programu pre výskum, vývoj a inovácie
 • Reorganizácia: Príprava nového zákona o výskume, vývoji a inováciách a reorganizácia a konsolidácia ministerstiev, agentúr a inštitúcií zodpovedných za tvorbu politík a podporu VVI
 • Zjednodušovanie procesov: Výrazné zjednodušenie verejného obstarávania, auditu a finančnej kontroly v oblasti výskumu, vývoja a inovácií

Úvodná foto : vaia.gov.sk/ Obsah prevzatý zo zdroja: vaia.gov.sk


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *