Posted on

Interreg je jedným z kľúčových nástrojov Európskej únie (EÚ) na podporu cezhraničnej spolupráce prostredníctvom financovania projektov. Jeho cieľom je spoločne riešiť spoločné výzvy a nájsť spoločné riešenia v oblastiach, ako sú zdravie, životné prostredie, výskum, vzdelávanie, doprava, udržateľná energia a ďalšie. Skladá sa z viacerých podporných programov zameraných na cezhraničnú, transnárodnú a interregionálnu spoluprácu. V článku ti prinášame prehľad tých programov pod hlavičkou „Interreg“, ktoré sú relevantné pre SR a Košický kraj. Slovensko je navyše zapojené aj do Interreg SK-AT (určený na Slovensku pre Bratislavský a Trnavský kraj) a Interreg SK-CZ (určený na Slovensku pre Trenčiansky, Trnavský a Žilinský kraj).

Interreg Danube Region

Zapojené krajiny: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hertzegovina, Čierna Hora, Ukrajina, Moldavsko

Priority programu

 • Inteligentnejší podunajský región
  • Posilnenie inovácií a transferu technológií v podunajskej oblasti
  • Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie (predovšetkým robotizácia, priemysel 4.0, mechatronika, digitálne technológie vrátane internetu vecí, umelej inteligencie a kreatívneho priemyslu, podnikateľské zručnosti v pokročilých technológiách)
 • Ekologickejší, nízkouhlíkový podunajský región
  • Podpora energie z obnoviteľných zdrojov
  • Podpora adaptácie na zmenu klímy a zvládania katastrof
  • Zlepšenie hospodárenia s vodou a sedimentmi
  • Ochrana a zachovanie biodiverzity v ekologických koridoroch a ekoregiónoch
 • Sociálnejší podunajský región
  • Prístupné, inkluzívne a účinné trhy práce
  • Dostupné a inkluzívne kvalitné služby v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania
  • Sociálno-ekonomický rozvoj prostredníctvom kultúrneho dedičstva, kultúry a cestovného ruchu
 • Lepšia spolupráca v podunajskom regióne
  • Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít pre územné a makroregionálne riadenie

Výzvy Interreg Danube

Výzvy v čase písania článku neboli vyhlásené – pre viac info sleduj web programu interreg-danube.eu.


Interreg Central Europe

Zapojené krajiny: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Taliansko (pozri príslušné regióny)

Priority programu

 • Spolupráca pre inteligentnejšiu strednú Európu
  • Posilnenie inovačných kapacít v strednej Európe (ekologické hospodárstvo, biohospodárstvo, kultúrny a kreatívny priemysel a cestovný ruch, strieborná ekonomika, prenos technológií a inovácií do MSP, inovačné systémy financovania inovácií, priemysel 4.0, robotizácia, mechatronika, digitálne technológie, kľúčové podporné technológie, inovácia v oblasti zdravia/zdravotnej starostlivosti, sociálna inovácia, medziregionálne partnerstvá v rámci hodnotových reťazcov
  • posilnenie zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie v strednej Európe (zručnosti pre odvetvia relevantné pre inteligentnú špecializáciu, napr. priemysel 4.0, digitalizácia, ekologické hospodárstvo, biohospodárstvo, strieborná ekonomika, vedy o zdraví a živej prírode, kultúrny a kreatívny priemysel, udržateľný cestovný ruch, zosúladenie zručností s potrebami trhu práce regiónov v rámci priemyselnej a digitálnej transformácie, budovanie kapacít a inštitucionálne vzdelávanie pre inteligentnú špecializáciu,  kompetencie v oblasti riadenia inovácií v MSP a podnikania vrátane sociálneho podnikania, ktoré pôsobia proti rozdielom v ľudskom kapitáli a úniku mozgov v regióne
 • Spolupráca pre ekologickejšiu strednú Európu
  • Podpora energetickej transformácie na klimaticky neutrálnu strednú Európu
  • Zvyšovanie odolnosti voči rizikám zmeny klímy v strednej Európe
  • Napredovanie obehového hospodárstva v strednej Európe
  • Ochrana životného prostredia v strednej Európe
  • Ekologizácia mestskej mobility v strednej Európe
 • Spolupráca v záujme lepšieho prepojenia strednej Európy
  • Zlepšenie dopravných spojení vidieckych a okrajových regiónov v strednej Európe
 • Zlepšenie riadenia spolupráce v strednej Európe
  • Posilnenie riadenia integrovaného územného rozvoja v strednej Európe

Výzvy Interreg Central Europe

Termín výzvy na podávanie projektov: očakáva sa 22. marca 2023 s uzávierkou 17. mája 2023 a rozpočtom približne 60 miliónov eur. Konzorciá majú pozostávať z minimálne 3 partnerov a spolufinancovanie programom bude na úrovni 80 %. Pre viac info klikni na interreg-central.eu.


Interreg Europe

Zapojené krajiny: 27 krajín EÚ, Nórsko a Švajčiarsko
Oprávnené subjekty: verejná správa a subjekty riadiace sa právom verejnej správy, súkromné neziskové organizácie

Priority programu

 • Inteligentnejšia Európa
  • Výskumné a inovačné kapacity, zavádzanie pokročilých technológií
  • Digitalizácia pre občanov, podniky, výskumné organizácie a verejné orgány
  • Udržateľný rast a konkurencieschopnosť MSP a vytváranie pracovných miest v MSP, a to aj produktívnymi investíciami
  • Zručnosti pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie
  • Digitálna konektivita
 • Ekologickejšia Európa
  • Energetická efektívnosť a znižovanie emisií skleníkových plynov
  • Obnoviteľná energia
  • Inteligentné energetické systémy, siete a uskladňovanie energie
  • Adaptácia na zmenu klímy, predchádzanie riziku katastrof, odolnosť
  • Prístup k vode a udržateľné hospodárenie s vodou
  • Obehové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje
  • Ochrana a zachovanie prírody a biodiverzity, zelená infraštruktúra, znižovanie znečistenia
  • Udržateľná mestská mobilita pre hospodárstvo s nulovými emisiami uhlíka
 • Prepojenejšia Európa
  • Inteligentná, bezpečná, udržateľná a intermodálna sieť TEN-T odolná proti zmene klímy
  • Udržateľná, inteligentná a intermodálna vnútroštátna, regionálna a miestna mobilita odolná proti zmene klímy
 • Sociálnejšia Európa
  • Prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave a celoživotnému vzdelávaniu, dištančnému a online vzdelávaniu a odbornej príprave
  • Začlenenie marginalizovaných komunít, domácností s nízkymi príjmami a znevýhodnených skupín
  • Sociálno-ekonomická integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov
 • Európa bližšie k občanom
  • Udržateľný integrovaný územný rozvoj, kultúra, prírodné dedičstvo, udržateľný cestovný ruch a bezpečnosť (mestské oblasti)
  • Udržateľný integrovaný územný rozvoj, kultúra, prírodné dedičstvo, udržateľný cestovný ruch a bezpečnosť (iné ako mestské)

Interreg Europe témy

Výzvy Interreg Europe

Termín výzvy na podávanie projektov: bude otvorená 15. marca 2023 s uzávierkou 9. júna 2023. Pre viac info sleduj web interregeurope.eu.


Interreg SK-HU

Programové dokumenty schválené v novembri 2022
Skrátené verzie programu v národných jazykoch nájdeš na https://www.skhu.eu/news/short-version-of-the-interreg-programme-is-available-now-in-national-languages.

Regióny relevantné pre program

 • Slovensko (SK010 – Bratislavský kraj; SK021 – Trnavský kraj; SK023 – Nitriansky kraj; SK032 – Banskobystrický kraj; SK042 – Košický kraj)
 • Maďarsko (HU110 – Budapešť; HU120 – Peštianska župa; HU212 – Komárňansko-ostrihomská župa; HU221 – Rábsko-mošonsko-šopronská župa; HU311 – Boršodsko-abovsko-zemplínska župa; HU312 – Hevešská župa; HU313 – Novohradská župa; HU323 – Sabolčsko-satmársko-berežská župa)

Prioritné osi programu

 • Zelené spolupráce
  •  Podpora prechodu na obehové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje
   • Opatrenia:
    • Efektívnejšia výroba
    • Udržateľné odpadové hospodárstvo a predchádzanie vzniku odpadov
    • Krátke dodávateľské reťazce
  •  Ochrana a zachovanie prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry
   • Opatrenia:
    • Ochrana životného prostredia
    • Biodiverzita
    • Zelená infraštruktúra
    • Riadenie povodňových rizík a vodného hospodárstva
    • Riadenie rizík katastrof
 • Sociálne spolupráce
  •  Zlepšenie prístupu ku kvalitnému zamestnaniu prostredníctvom rozvoja sociálnej infraštruktúry a podpory sociálneho hospodárstva
   • Sociálne inovácie pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny
  •  Zlepšenie rovnakého prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania
   • Inkluzívne a kvalitné vzdelávanie
  •  Zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti
   • Zlepšenie rodinných a komunitných služieb zdravotnej starostlivosti
   • Posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi zdravotníckymi zariadeniami
  •  Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji
   • Zachovanie miestneho dedičstva
   • Komplexný rozvoj turistických destinácií
 • Inštitucionálne spolupráce
  •  Zvýšiť efektívnosť verejnej správy podporou právnej a administratívnej spolupráce
   • Odstránenie prekážok na hraniciach
  •  Budovanie vzájomnej dôvery
   • Fond malých projektov

regióny Interreg SK HU

Výzvy Interreg SK-HU

V čase písania článku nie je otvorená žiadna výzva. Pre viac info sleduj web skhu.eu.


Interreg PL-SK

Skrátené verzie programu v národných jazykoch: https://www.skhu.eu/news/short-version-of-the-interreg-programme-is-available-now-in-national-languages

Regióny relevantné pre program

 • Slovensko (Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji)
 • Poľsko (v Sliezskom vojvodstve: subregión Bielsko-Biała a okres Pszczyna v subregióne Tychy; v Malopoľskom vojvodstve: subregióny Osvienčim, Nowy Sącz, Nowy Targ a okres Myślenice v subregióne Krakov; v Podkarpatskom vojvodstve: subregióny Krosno a Przemyśl, okres Rzeszów – mesto a okres Rzeszów – okolie v subregióne Rzeszów)

Výzvy Interreg PL-SK

Termín výziev na predkladanie projektov boli vyhlásené 22. decembra 2022 s uzávierkou 31. marca 2023.
Zameranie výziev: klíma, biodiverzita, cesty, spolupráca obyvateľov, cestovný ruch a kultúra; zverejnené na https://sk.plsk.eu/vyzvy1

Pre viac info pozri web sk.plsk.eu.


Interreg HU-SK-RO-UA

Zatiaľ neoficiálny preklad programového dokumentu do národných jazykov sa nachádza na https://huskroua-cbc.eu/news/programme-news/translated-interreg-a-next-programme-and-sea-documents-for-the-period-2021-2027-available

Výzvy Interreg HU-SK-RO-UA

Termín výziev na predkladanie projektov:  očakáva sa začiatkom roku 2023
Zameranie výziev: adaptácia na zmenu klímy, ochrana prírody a zachovanie biodiverzity, spolupráca v oblasti zdravia, cezhraničných záchranných služieb a epidemiológie, zdravotného skríningu a podpory zdravia

Pre viac info pozri web huskroua-cbc.eu.


Potrebuješ pomôcť?

Máš myšlienku pre spoluprácu v rámci niektorého programu Interreg? Daj o tom vedieť tímu EEN na UVP Technicom, ktorý ti pomôže zhodnotiť, či sa  myšlienka dá takto financovať, pomôže ti s hľadaním partnerov a nastavením žiadosti.


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *