Posted on

Európska komisia prijala politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o programe Horizont Európa, najväčšom nadnárodnom programe, ktorý kedy podporoval výskum a inovácie. Nový program EÚ pre výskum a inovácie bude mať na obdobie rokov 2021 – 2027 rozpočet približne 95,5 miliárd EUR.

Balík zahŕňa aj 5,4 miliárd EUR z NextGenerationEU na podporu obnovy a zvýšenia odolnosti EÚ do budúcnosti, ako aj ďalšie prídavky v hodnote 4,5 miliárd EUR. Predstavuje to 30% nárast oproti súčasnému programu v oblasti výskumu a inovácií Horizont 2020 a robí z neho najambicióznejší program v oblasti výskumu a inovácií na svete.

Čo Horizon Europe podporí?

Program Horizont Európa bude presadzovať excelentnosť a bude poskytovať cennú podporu špičkovým výskumníkom a inovátorom pri uskutočňovaní systémových zmien potrebných na zabezpečenie zelenej, zdravej a odolnej Európy.

Bude poháňať vedeckú excelentnosť prostredníctvom Európskej rady pre výskum (ERC), aby umožnila našim vynikajúcim výskumníkom posúvať hranice vedomostí pri riešení našich hospodárskych a sociálnych výziev.

Štipendiá a výmeny Marie Skłodowska-Curie pomôžu najlepším talentom, mladým výskumným pracovníkom rozšíriť ich vedomosti a zručnosti a Európa bude mať prospech z vedeckého poradenstva, technickej podpory a špecializovaného výskumu Spoločného výskumného centra (JRC).

Tématické klastre

Program tiež podporí spoločný výskum týkajúci sa našich spoločenských výziev a posilní technologické a priemyselné kapacity prostredníctvom tematických klastrov, ktoré sa zameriavajú na celé spektrum globálnych výziev.

Napríklad klaster Horizon Europe pre oblasť klimatickej energie a mobility a klaster digitálneho priemyslu a kozmického priestoru rozšíria zdroje pre výskum a inovácie v oblastiach súvisiacich s klímou a zabezpečia, aby mali európske podniky prístup k potrebným technológiám a údajom.

V druhom prípade bude mať prioritu kvantový výskum, čím sa rozšíri vedúce postavenie Európy v oblasti kvantových technológií a excelentnosť.

Posilnil sa klaster Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť podporujúci výskum a inovácie v kultúrnych a kreatívnych odvetviach, kultúrnom dedičstve prostredníctvom budovania spoločného priestoru pre kultúrne dedičstvo, ako aj v humanitných a umeleckých odboroch.

Klaster Zdravie sa bude zaoberať výzvami, ako je pandémia koronavírusu, rozširovanie klinických skúšok, inovatívne ochranné opatrenia, virológia, vakcíny, liečba a diagnostika a transformácia výsledkov výskumu do opatrení politiky v oblasti verejného zdravia.

Čo si Európa sľubuje od Horizon Europe?

Misie Európy sa zamerajú na ambiciózne, časovo ohraničené a dosiahnuteľné ciele dosiahnutia spoločného európskeho tovaru. Ich cieľom je do roku 2030 dosiahnuť 3 milióny životov zachránených pred rakovinovými chorobami, 100 klimaticky neutrálnych miest, zdravé oceány, moria a vnútorné vody, zdravé pôdy a potraviny a regióny odolné voči klimatickým zmenám.

Zefektívnený počet európskych partnerstiev podporí širokú účasť partnerov z verejného a súkromného sektora, ktorý sa týka kritických oblastí, ako sú energetika, doprava, biodiverzita, zdravie, potraviny a cirkulárna ekonomika.

Keďže vedomosti nemajú žiadne územné hranice, program Horizont Európa tiež podporí účasť, zmenší priepasť v oblasti výskumu a inovácií a posilní Európsky výskumný priestor (ERA) prostredníctvom širokého spektra opatrení na podporu krajín s nižšími výsledkami v oblasti výskumu a inovácií, budovanie centier excelentnosti, zlepšenie ich kapacity a uľahčiť spoluprácu. Na tento program bude vyčlenených 3,3% rozpočtu programu, čo je v porovnaní s programom Horizont 2020 výrazné zvýšenie.

Novinky v programe

Program ďalej predstaví nové prvky, ako napríklad Európsku radu pre inovácie (EIC) a misie EÚ. EIC, ktoré už prebieha v pilotnej fáze, získa z rozpočtu viac ako 10 miliárd EUR na podporu rozvíjajúcich sa a priekopníckych inovácií zo strany malých a stredných podnikov (MSP), začínajúcich spoločností a stredných podnikov.

Pod program Horizon Europe pribudne aj Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), ktorý doteraz pod Horizon 2020 nepatril. Európske inovačné ekosystémy sa posilnia prepojením s regionálnymi a národnými aktérmi v oblasti inovácie.

Cieľom misií EÚ je riešiť problémy, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život, od boja proti rakovine po adaptáciu na zmenu podnebia, život v zelenších mestách, zabezpečenie zdravia pôdy pre potraviny, prírodu, ľudí a podnebie a ochrana našich vôd a oceánov.

Horizon bude viac spolupracovať

Program Horizont Europe chce zvýšiť svoj vplyv prostredníctvom úzkej spolupráce s ostatnými programami a politikami EÚ, ako sú InvestEU, Erasmus +, kohézna politika EÚ, digitálna Európa, Európske štrukturálne a investičné fondy, Nástroj na prepájanie Európy a Nástroj na oživenie a odolnosť, s cieľom podporiť rýchlejšie šírenie na národnej a regionálnej úrovni a využívať výsledky výskumu a inovácií.

Prvýkrát v histórii rámcového programu môžu regióny na dobrovoľnom základe previesť časť svojich regionálnych fondov do programu Horizont Európa, aby sa mohli použiť na výskumné a inovačné činnosti v ich regióne.

Kedy bude Horizon Europe spustený?

Politická dohoda o schválení rozpočtu ešte podlieha formálnemu schváleniu Európskym parlamentom a Radou. Od času, kedy bola v marci 2019 uzavretá predbežná dohoda, pripravuje Európska Komisia implementáciu programu s cieľom začať čo najskôr v roku 2021.


Zdroj: webové sídlo Európskej komisie (ec.europa.eu) 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *