Posted on

Podnikatelia často v súvislosti s grantmi hľadajú možnosť nakúpiť si výrobné zariadenia alebo iné technologické vybavenie na poskytovanie služieb. Teraz prichádza takáto možnosť zo štrukturálnych fondov pod Operačným programom výskum a inovácie. Požiadať o financovanie do 5 miliónov na projekt z výzvy zameranej na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch môžu všetky kategórie podnikov. Podmienkou je dosiahnutie inovácie produktu alebo služby v produkčných prevádzkach. Ak chceš o túto podporu zabojovať, žiadosť musíš podať do 30. decembra.

Kto môže získať grant?

Výzva obsahuje niekoľko podrobnejších podmienok, ktoré musíš ako žiadateľ spĺňať (ak sa do výzvy pustíš, je nevyhnutné aby si si tieto podmienky naštudoval, inak môže tvoja energia výjsť nadarmo).

V zásade ale platí, že o nenávratný finančný príspevok môže požiadať právnická aj fyzická osoba-podnikateľ:

  • mikro, malý alebo stredný podnik
  • veľký podnik

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva si kladie niekoľko podmienok, ktoré v projekte musíš dodržať:

  • výdavky musia ísť na nákup strojov, prístrojov a zariadení (dlhodobý hmotný majetok),
  • hlavným výsledkom projektu musí byť inovácia produktu alebo inovácia produkčného procesu (na dokázanie budú slúžiť merateľné ukazovatele),
  • nákup súvisí s počiatočnou investíciou do založenia novej prevádzkarne, diverzifikácie výroby alebo zásadnej zmeny celkového výrobného procesu,
  • projekt musí byť v súlade so stratégiou RIS3 SK – jednou z domén Dopravné prostriedky pre 21. storočie, Priemysel pre 21. storočie alebo Zdravé potravina a životné prostredie,
  • projekt musí byť ukončený najneskôr 31. decembra 2023, kedy zároveň musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti predmetu projektu.

Čo môžem získať?

Podnik môže na svoj projekt získať nenávratný finančný príspevok vo výške od 200-tisíc do 5-miliónov eur.

Samozrejme, keďže je to podpora pre súkromný sektor, projekt bude potrebné spolufinancovať. Miera spolufinancovania sa pohybuje v rozpätí od 30 do 70% v závislosti od veľkosti podniku a regiónu, kde sa prevádzka nachádza.

Spolu s ostatnými žiadateľmi budeš bojovať o dotáciu z celkového balíka 15-miliónov eur, ktoré sú na výzvu vyčlenené.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť vrátane všetkých potrebných príloh sa podáva cez elektronický systém ITMS2014 a následne nezabudni podať žiadosť bez príloh elektronicky alebo listinne (poštou či osobne) na podateľňu Ministerstva hospodárstva SR.

Svoju úplnú žiadosť podaj najneskôr 30. decembra 2022. Keďže ide o eurofondy spravované slovenskými orgánmi, želáme tiež pevné nervy a veľa šťastia! 😉

Dôležité odkazy

Zdroj: opvai.sk


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *