Posted on

Vyše 19 miliónov eur pôjde na podporu vzdelávania na stredných odborných školách a lepšiu prepojenosť s praxou. Cieľom podpory z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je výrazne zlepšiť šance absolventov odborných škôl na pracovnom trhu. Podľa aktivít, ktoré výzva Ministerstva investícií podporí, pôjde nielen o modernizáciu vybavenia pracovísk ale aj navýšenie kapacít v snahe navýšiť počet žiakov. Výzva bude hodnotiť predložené projekty v kolách, pričom prvé kolo sa uzatvára v polovici novembra 2021 a pokračuje druhým v januári 2022.

Kto môže získať grant?

O grant si môžu požiadať zriaďovatelia stredných odborných škôl a odborných učilíšť ako aj školy v ich pôsobnosti, pod podmienkou, že pochádzajú z menej rozvinutého kraja – (iného ako Bratislavského):

 • Organizácie štátnej správy – ústredné orgány štátnej správy, iné právnické osoby podľa stratégie EŠIF, stredné odborné školy a odborné učilištia (nevyžaduje sa spolufinancovanie)
 • Subjekty verejnej správy – samosprávny kraj a ostatné subjekty, stredné odborné školy a odborné učilištia (vyžaduje sa 5 % spolufinancovanie)
 • Mimovládne organizácie – nezisková organizácia, neziskovka zameraná na vzdelávanie, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, stredné odborné školy a odborné učilištia (vyžaduje sa 5 % spolufinancovanie)
 • Súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci – právnické a fyzické osoby podľa obchodného zákonníka, stredné odborné školy a odborné učilištia (vyžaduje sa 10 % spolufinancovanie)

Na aké aktivity dostanem grant?

Svoje projekty musíte predkladať na aktivity, ktoré budú súvisieť s primárnym cieľom výzvy. Tým je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

A. Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre

 • praktické vyučovanie,
 • odborný výcvik, odbornú prax,
 • celoživotné vzdelávanie,
 • jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne,
 • knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti,

na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy.

B. Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania

C. Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov

 • stredných odborných škôl,
 • centier odborného vzdelávania a prípravy, o stredísk odbornej praxe,
 • školského hospodárstva,

súvisiacich okrem iného aj zo zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania, a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy.

D. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

 • stredných odborných škôl,
 • centier odborného vzdelávania a prípravy, o stredísk odbornej praxe,
 • školských hospodárstiev a
 • internátov.

Čo môžem získať?

Zapojením sa do výzvy môžete získať financovanie svojho predloženého projektu. Minimálna ani maximálna výška príspevku nie je stanovená.

Celkový balík, ktorý je na túto výzvu vyčlenený a medzi žiadateľov bude prerozdelený, predstavuje až 19 125 000 eur.

V rámci projektu si môžete nárokovať mzdové výdavky súvisiace s riadením projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu.

Ako a dokedy požiadať?

Na podanie svojich žiadostí máte čas minimálne do prvého uzatvorenia hodnotiaceho kola. Harmonogram hodnotenia žiadostí je nasledovný:

 • Uzavretie 1. kola 15. novembra 2021
 • Uzavretie 2. kola 17. januára 2022
 • Ďalšie kolá v dvojmesačnom intervale (do vyčerpania financií)

Žiadosť (ŽoNFP) do výzvy predložíte v elektronickej forme (vrátane príloh) prostredníctvom systému ITMS2014+.

Akonáhle žiadosť podáte v ITMS, musíte zároveň elektronicky zaslať vygenerovaný a elektronicky podpísaný formulár žiadosti bez príloh vo formáte PDF. Alternatívne môžete formulár ŽoNFP bez príloh v listinnej podobe. zaslať poštou.


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *