Posted on

Fond pre transparentné Slovensko vyhlasuje výzvu grantového programu, v ktorom podporuje organizácie dlhodobo presadzujúce zvyšovanie transparentnosti verejného života a opatrenia na zmenšovanie priestoru pre korupciu a únos štátu. V tejto výzve sa prerozdelí podpora až do celkovej výšky 115 tisíc eur projektom v trvaní 1 rok. Primárne by mali byť zamerané na rozvoj témy v regiónoch Slovenska. Výzva je otvorená do 15. mája.

Grantom k transparentnosti

Poslaním Fondu pre transparentné Slovensko je rozvoj etického správania a transparentnosti na Slovensku. Fond tento zámer napĺňa podporou  organizácií a iniciatív, ktoré kontrolujú vybrané oblasti verejného života a obhajujú verejný záujem v prípadoch korupcie, klientelizmu, plytvania verejnými zdrojmi, zneužívania moci či neetického spravovania vecí verejných.

Pre koho je výzva určená?

O podporu sa môžu uchádzať neziskové analytické a „watchdogové“ organizácie, ako aj inovatívne platformy a iniciatívy.

Žiadateľom môže byť občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby, nadácia alebo neinvestičný fond. 

O grant sa nemôžu uchádzať samosprávy, školy, podnikateľské subjekty ani fyzické osoby.

Akých aktivít sa týka grant?

Organizácie môžu v rámci predloženého projektu žiadať o  podporu v niektorej z programových oblastí svojej činnosti s cieľom najmä:

 • zvyšovať transparentnosť činnosti a fungovania verejnej správy,
 • odhaľovať kauzy korupcie a klientelizmu,
 • presadzovať systémové riešenia zamerané na zmenšovanie priestoru pre korupciu,
 • hľadať nové, inovatívne riešenia, experimentálne aplikácie, databázy a pod. zamerané na kontrolu využívania verejných zdrojov a zlepšenia prístupu k informáciám,
 • vytvárať siete a spoločné iniciatívy kľúčových aktérov v týchto oblastiach na regionálnej úrovni,
 • zvyšovať záujem o verejné dianie, podpora aktívneho občianstva a účasti na demokratických procesoch.

Čo môžem získať?

V grantovom programe sa podporia jednoročné projekty vo výške maximálne 30 000 eur.

Hodnotiace kritériá projektov budú zahŕňať aj zvýšené bodové hodnotenie zapojenia regionálnych partnerov do projektu, ich rozvoj a zvyšovanie kapacity. Regionálni partneri môžu byť aj súčasťou rozpočtu projektu.

Požadovanú výšku grantu môže nezávislá hodnotiaca komisia znížiť. Celkovo fond prerozdelí sumu 115 000 eur.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Podať žiadosť o grant je potrebné najneskôr do 15. mája 2021 do 15:00 hod cez elektronický formulár na webovej stránke www.darca.sk, spolu s ďalšími povinnými náležitosťami popísanými v znení celej výzvy na konci tejto stránky.

Časový harmonogram je nasledovný:

 • 15. máj 2021, 15:00: Uzávierka prijímania žiadostí o grant
 • Do 31. mája 2021: Hodnotenie projektov, zverejnenie výsledkov, uzavretie zmluvy a odoslanie 1. splátky grantov (50 %)
 • 1. jún 2021 – 31. máj 2022: Realizácia projektov
 • 31. október 2021: Priebežné vyúčtovanie 50 % schválenej sumy, odoslanie 2. splátky (30 %)
 • 10. jún 2022: Uzávierka pre záverečné správy a vyúčtovanie, odoslanie 3. splátky grantov (20 %)

Informácie boli prevzaté z webstránky nadaciapontis.sk


 


Q&A granty

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *