Posted on

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) okrem bilaterálnych a iných nepravidelných výziev vyhlasuje každý rok, spravidla na jeseň, verejnú výzvu. Je zameraná na projekty v základnom výskume, aplikovanom výskume a vo vývoji. Získať tak môžeš financovanie projektov pre aktivity spadajúce pod jednotlivé skupiny odborov vedy a techniky. Na to však potrebuješ mať oprávnenie vykonávať výskum. Do verejnej výzvy 2022 (VV2022) môžeš svoju žiadosť zaslať najneskôr do 28. novembra.

Kto môže získať grant?

Každá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, s oprávnením vykonávať výskum podľa zákona 172/2005 Z.z. Navyše, podmienkou vo výzve je, že musíš mať sídlo v Slovenskej republike a podnikať na Slovensku.

Spravidla môže ísť o výskumné inštitúty, podniky alebo univerzity. Pre subjekty z podnikateľského prostredia však platia osobitné podmienky financovania a účasti v projekte. Pre viac informácií si pozri priamo výzvu.

Na aké aktivity dostanem grant?

Verejná výzva VV 2022 nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja. Zameranie, ciele a vecnú náplň si určuješ sám. Snahou agentúry je takýmto prístupom posilniť zdravú konkurenciu v oblasti výskumu a vývoja.

V rámci žiadosti budeš však musieť zvoliť odbor vedy a techniky, kvôli zaradeniu témy žiadosti.

V zásade ide o bližšie členenie nasledovných základných skupín:

  • prírodné vedy,
  • technické vedy,
  • lekárske vedy,
  • pôdohospodárske vedy,
  • spoločenské vedy,
  • humanitné vedy.

Zoznam týchto odborov si môžeš prehľadne pozrieť aj na tejto stránke. Na účely vyplnenia žiadosti sa ti hodí číslo konkrétneho odboru podľa číselníka, toto si môžeš stiahnuť na stránke Ministerstva školstva.

Čo môžem získať?

Celkový objem finančných prostriedkov, ktorý bol pridelený na VV 2022 je 33 miliónov eur. Túto sumu agentúra prerozdelí na projekty vo všetkých odboroch vedy a techniky.

Čo je však dôležité pre potenciálneho žiadateľa projektu je fakt, že na jeden projekt môžeš získať finančné prostriedky vo výške až 250 tisíc eur. Táto suma sa prideľuje na celú robu riešenia projektu, čo môže byť maximálne 48 mesiacov s predpokladaným začiatkom riešenia od 1. júla 2023.

Aké náklady si môžem nárokovať?

Financie, ktoré si môžeš v projektoch nárokovať, predstavujú priame a nepriame náklady. Nepriame náklady predstavujú náklady na pokrytie výdavkov spojených s riešením projektu vo výške max. 20% z nákladov priamych. Ide o výdavky ako sú mzdy obslužných zamestnancov, drobný spotrebný materiál, energie, odpisy majetku príjemcu a spolupríjemcu.

Priame náklady predstavujú všetky ostatné náklady. Do nich si môžeš zahrnúť mzdové náklady a ostatné osobné náklady (elektronický systém má nastavené obmedzenie riešiteľskej kapacity v hodinách, je potrebné rešpektovať tieto limity), zdravotné a sociálne poistenie, cestovné náklady, materiál, odpisy, služby a energie, vodné, stočné, komunikácie.

Výzva obsahuje aj zoznam neoprávnených nákladov, ktorým pri tvorbe rozpočtu treba venovať pozornosť. Všetky náklady musia bezprostredne súvisieť s predkladanými aktivitami projektu. Všetky detaily ohľadom zásad tvorby rozpočtu je možné nájsť v Prílohe 3 – Zásady tvorby rozpočtu.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť do VV 2022 sa podáva elektronicky cez adresu portal.apvv.sk. (časť VV-A-E) a zároveň musí byť exportovaná, vytlačená a podpísaná žiadosť doručená aj v tlačenej forme na adresu agentúry spolu s formulármi pre slovenský aj anglický jazyk osobitne (povinné prílohy VV-F Vecný zámer projektu).

Napriek tomu, že termín na podanie je stanovený na 28. novembra do 12:00 hod., čas na odoslanie fyzickej verzie formulárov je akceptovaný do konca dňa. Rozhodujúca je pečiatka na poštovej obálke. Povinné prílohy v oboch jazykoch sa ešte pred odoslaním elektronickej verzie nahrávajú priamo do systému a po podaní elektronickej žiadosti sa nesmú vo formulároch robiť ďalšie zmeny.

Neodporúčame plánovať si dokončenie žiadosti na poslednú chvíľu. Existuje reálne riziko, že sa Vám v posledných hodinách nepodarí žiadosť do systému úspešne odoslať. Aj keď tento scenár má minimálnu pravdepodobnosť, podobné situácie sa už v minulosti stali kvôli preťaženiu systému, lokálnym technickým problémom žiadateľa a podobne.

Preto radšej uvažuj s časovou rezervou a podanie žiadosti si naplánuj aspoň jeden deň pred záverečným termínom, pokiaľ to situácia dovoľuje.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *