Posted on

Svetovo najsilnejšia znalostno-inovačná komunita pre oblasť nerastných surovín v novembri zverejnila nové výzvy. Týkajú sa projektov so začiatkom realizácie ešte v roku 2023, ktoré sú zamerané na jednu z tematických oblastí nerastných surovín. Ide o hlavnú grantovú schému EIT RawMaterials a uchádzači môžu žiadať o financovanie svojich projektov s rozpočtom začínajúcom na 500 tisícoch eur. Benefitom je aj to, že podanie skráteného návrhu nezaberie veľa času a možnosť žiadať je otvorená aj subjektom, ktoré nie sú členmi komunity. Podnikatelia, univerzity či výskumníci majú čas na prvé zjednodušené podanie do 26. januára.

Kto môže požiadať o grant?

Žiadať o financovanie projektov KAVA sú v prvom kole oprávnení partneri EIT RawMaterials ale aj externí žiadatelia, ktorí nie sú členmi:

 • Môžu to byť priemyselné podniky, univerzity, výskumné inštitúcie ale aj organizácie iného charakteru
 • Projekt musí zahŕňať konzorcium minimálne 3 partnerov (pri výzve UpScaling sú to minimálne 2 partneri)
 • Členovia konzorcia musia pochádzať aspoň z 2 rôznych krajín EÚ

Výzva nedefinuje obmedzenie v právnej forme žiadateľa a po prípadnom schválení projektu takto pripojený subjekt transformuje na člena. Platí ale, že partneri musia zastúpiť aspoň dve strany tzv. znalostného trojuholníka, ktorého strany predstavujú priemysel, univerzity a výskum.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Témy výzvy s označením KAVA11 reflektujú súčasné potreby Európy v sektore nerastných surovín. Projekty musia spadať do aspoň jednej z desiatich nasledovných oblastí:

 • prieskum
 • ťažba a spracovanie
 • technológie budúceho prieskumu, ťažby a spracovania
 • náhrada kritických, toxických a low-performance materiálov
 • aditívna výroba materiálov
 • návrh efektívnych zdrojov materiálov
 • priemyselná symbióza
 • návrh recyklácie a predĺženia životnosti
 • recyklácia výrobku na konci životnosti
 • úschova na reťazci (blockchain)

témy EIT Raw Materials pre KAVA projekty

Zároveň je potrebné myslieť aj na aktuálne problémy a predkladať projekty, ktoré budú mať výrazný vplyv na európsku priemyselnú konkurencieschopnosť, inovačné kapacity a ľudský kapitál a tiež umožnia študentom a podnikateľom smerovať k obehovému hospodárstvu a prispieť k dosiahnutiu cieľov Zelenej dohody EÚ.

Pod pojmom KAVA výzvy sa rozlišujú 3 druhy výziev, do ktorých je možné zapojiť sa:

 1. UpScaling (pre overené technológie s minimálnym TRL 5)
 2. Education (vzdelávanie pre oblasť nerastných surovín)
 3. Regional Innovation Scheme: Capacity Building (RIS projekty na budovanie kapacít)

Čo môžem získať?

Získať môžeš financovanie svojho projektu v minimálnej výške 500 tisíc eur.

Ak nie si členom komunity a zapájaš sa do projektového zámeru, môžeš získať financovanie do 60 tisíc eur ročne. Pri trojročnom projekte je teda takýto partner oprávnený prijať až 180 tisíc eur.

Pri jednotlivých výzvach platí však rôzna forma spolufinacovania v podobe dokladovania tematicky príbuzných aktivít z iného zdroja, než je EIT. V taktomto prípade nejde o klasické financovanie vo forme priameho peňažného vkladu ale iba o dokladovanie vlastnej aktivity v danej aktivite. Formy spolufinancovania môžu byť rôzne, pre viac informácií si prečítaj znenie konkrétnej výzvy.

Ako a dokedy požiadať?

Najbližší termín, ktorý musíš ako žiadateľ rešpektovať je štvrtok, 26. január 2023 o 13:00 hod., dokedy je potrebné zaregistrovať svoj projektový zámer (iba základné údaje) v elektronickom systéme SeedBook.

Do 26. januára je zároveň potrebné podať draft návrhu v rozsahu 5 strán. Túto povinnosť si však musí splniť koordinátor projektu, teda samotný žiadateľ, nie partneri projektu.

V prípade, že v prvom kole uspeješ, bude treba rozpracovať detaily projektu do 11. mája 2023.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *