Posted on

Ak ste samospráva, tak máte možnosť podporiť ekoturizmus a podieľať sa na rozvoji cyklo-projektov v oblasti Polonín v Prešovskom kraji. Financie na to viete získať z balíka 10 miliónov eur, ktoré sú momentálne k dispozícii cez Integrovaný regionálny operačný program. Projekt musí však byť zrealizovaný na území Polonín. Výzva je súčasťou európskej iniciatívy Dobiehajúce regióny (Catching-up Regions), ktorej cieľom je pomôcť regiónom s nižšou ekonomickou výkonnosťou dobehnúť vyspelejšie regióny členských štátov Únie. Ak vás táto príležitosť zaujala, čas máte do polovice marca.

Kto môže získať grant?

  • Obec,
  • Samosprávny kraj (úrad).

Veľmi dôležitá vec je oprávnené územie. To znamená, že projekt musíte realizovať na území obcí Snina, Stakčín, Ulič a Uličské Krivé. Ide o tzv. Poloniny Trail v rámci Catching-up Regions Prešovského samosprávneho kraja.

Na aké aktivity dostanem grant?

A.) Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu:

  • cykloturistické trasy – rekonštrukcia, modernizácia a výstavba cyklotrás a súvisiacej infraštruktúry vrátane projektov iniciatívy Catching-up Regions,
  • doplnková cyklistická a SMART infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.).

B.) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti:

  • webové portály, mobilné aplikácie a pod. (túto aktivitu môžete realizovať iba v kombinácii s niektorou z vyššie uvedených, nie samostatne).

Čo môžem získať?

Z grantu získate 95 % financií na projekt (nenávratný finančný príspevok). Zvyškom sa musíte finančne spolupodieľať, či už z vlastných alebo iných zdrojov. Minimálna a maximálna výška príspevku na projekt nie je stanovená. Na výzvu je k dispozícii 10 miliónov eur.

Čo je na výzve zaujímavé je to, že môžete získať peniaze aj na už realizované aktivity. V rámci tejto výzvy sú oprávnené výdavky od 1. februára 2020. Môžete tiež ukončiť fyzickú realizáciu projektu a uhradiť všetky súvisiace platby aj pred predložením žiadosti o grant za predpokladu, že realizácia všetkých oprávnených aktivít projektu začala od 1. februára 2020.

Dajte si pozor na výdavky projektu. Do projektu zahrňte iba oprávnené výdavky (nehmotný, hmotný majetok podľa špecifikácie, mzdy a pod.). Zoznam oprávnených výdavkov nájdete v Prílohe 4 – nájdete ju v balíku dokumentov k výzve (nižšie je odkaz). Schéma de minimis sa pri tejto výzve neuplatňuje.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť vrátane všetkých povinných príloh podajte do 15. marca 2022.

Keďže ide o výzvu z Integrovaného regionálneho operačného programu, žiadosť sa podáva elektronicky cez ITMS2014+. Zároveň nezabudnite do stanoveného termínu zaslať elektronicky podpísané vygenerované pdf (bez príloh) cez slovensko.sk (v nevyhnutných prípadoch listinne poštou).

Všetky detaily si starostlivo pozrite vo výzve a jej dokumentoch.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *