Posted on

Na portáli Európskej komisie sa v apríli objavila výzva s názvom „Green Deal innovations for the Economic Recovery„. Je to grantová výzva na predkladanie projektových zámerov, ktorá má viacnásobný termín uzavretia. Záujemca typu malý a stredný podnik (ďalej len MSP) môže o tento grant požiadať na inovácie aspoň jednej z tém Zelenej dohody. Termíny, do ktorých môžu žiadatelia predkladať svoje projekty, sa uzatvárajú 16. júna a 6. októbra.

Pre koho je výzva určená?

Ak sa chcete o grant z tejto výzvy uchádzať, musíte spĺňať jednu z nasledujúcich podmienok spôsobilosti:

Existuje tiež možnosť zapojiť sa do výzvy ako jedna alebo viac fyzických osôb (vrátane fyzických osôb – podnikateľov) alebo právnických osôb, ktoré sú buď:

 • Z členského štátu alebo asociovanej krajiny, ktoré majú v úmysle založiť MSP alebo malú spoločnosť so strednou trhovou kapitalizáciou v členskom štáte alebo asociovanej krajine do času podpisu zmluvy o poskytnutí grantu.
 • Majú v úmysle investovať do MSP alebo malej spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou v členskom štáte alebo asociovanej krajine, ak so spoločnosťou existuje predchádzajúca dohoda. Zmluva bude podpísaná iba s prijímateľskou spoločnosťou (to je tá, ktorá prijíma grant).
 • z neasociovanej tretej krajiny, ktorá má v úmysle založiť MSP (vrátane začínajúcich podnikov) alebo premiestniť existujúci MSP do členského štátu alebo asociovanej krajiny do času podania úplnej žiadosti.

Akých aktivít sa týka grant?

Váš projekt by mal podporovať implementáciu Zelenej dohody výrazným prispením aspoň k jednému z nasledujúcich cieľov udržateľnosti:

 • Zvýšenie ambícií EÚ v oblasti zmierňovania zmeny klímy alebo adaptácie na ňu
 • Dodávanie čistej, cenovo dostupnej a bezpečnej energie
 • Prechod priemyslu na čisté alebo obehové hospodárstvo (vrátane predchádzania vzniku odpadu alebo recyklácie)
 • Budovanie a obnova spôsobom efektívnym z hľadiska energie a zdrojov
 • Urýchlenie prechodu na udržateľnú a inteligentnú mobilitu
 • Prechod na spravodlivý, zdravý a ekologický stravovací systém
 • Ochrana a obnova ekosystémov a biodiverzity (vrátane riešení založených na prírode, ktoré poskytujú spoločné výhody pre prispôsobenie sa zmene klímy a jej zmierňovanie)
 • Realizácia ambícií s nulovým znečistením a prostredie bez toxických látok

Priorita sa dáva projektom súvisiacim s kľúčovými inováciami prechodu na zelenú ekonomiku, ktoré sú uvedené v Pláne obnovy pre Európu. Projekty sa teda budú vyberať tak, aby aspoň polovica žiadateľov pokrývala nasledovné témy:

 • Obnoviteľná energia vrátane obnoviteľného vodíka a skladovania energie.
 • Hĺbková renovácia budov.
 • Nízko uhlíkové odvetvia.
 • Batérie a iné systémy na skladovanie energie.

Inovácie, ktoré poškodzujú životné prostredie alebo sociálnu starostlivosť alebo sú určené hlavne pre vojenské aplikácie, nebudú podporované.

Čo môžem získať?

Úspešný žiadateľ dostane grant na aktivovanie inovácie a umiestnenia na trhu, teda na pokrytie oprávnených nákladov potrebných na implementáciu svojho projektu.

Podpora sa môže poskytovať vo forme zmiešaného financovania (kombináciou grantu do výšky 2,5 milióna eur a investičnej zložky v rozmedzí 0,5 až 15 miliónov eur) alebo iba grantu, resp. poskytnutia prvej podpory, ako sa uvádza v EIC Accelerator Open Call (detaily v dokumente EIC Pracovný program 2021).

V prípade úspechu okrem financovania žiadateľ získa tiež bezplatný prístup k širokej škále služieb pre akceleráciu podnikania. Celkový orientačný rozpočet, ktorý je pridelený na túto výzvu, predstavuje okolo 495 miliónov eur.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Žiadosť do výzvy EIC sa pripravuje vo forme tzv. „krátkej“ a „úplnej“ žiadosti. Tieto žiadosti sa podávajú na hodnotenie cez IT platformu EIC založenej na umelej inteligencii prostredníctvom online formulárov zodpovedaním série otázok.

Viac o krátkom návrhu sa dozviete v článku EIC Accelerator: na čo sa pripraviť pri príprave krátkeho návrhu

Úplná žiadosť sa taktiež podáva prostredníctvom on-line formulára, ktorý sa riadi metodológiou vloženou do spomínanej IT platformy a ktorá sa pýta na úplný a podrobný obchodný plán s informáciami o financiách a štruktúre vašej spoločnosti. Ak bude žiadateľ po úplnej žiadosti pozvaný na pohovor, bude prezentovať svoj návrh vo forme Pitch.

Svoju skúsenosť z procesu žiadania nám v rozhovore porozprávala porozprávala aj Andrea Basilová zo spoločnosti Sensoneo

Najbližšie termíny uzavretia výzvy sú stanovené na 16. jún 2021 a 6. október 2021 o 17:00 hod. bruselského času.

Svoju žiadosť odporúčame podať až po kompletnom preštudovaní podmienok výzvy, ktorú nájdete na tomto odkaze. Určite si prejdite časť EIC Accelerator Challenges na strane 71 dokumentu EIC Work Programme 2021, na ktorý sa výzva dosť často odkazuje.

Samotné podanie začnete v časti „Start submission“. Zaujímavosťou a pomôckou môže byť aj to, že v časti „Partner search“ môžete nájsť organizácie, ktoré si hľadajú partnerov pre túto konkrétnu výzvu.


Q&A granty


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *