Posted on

Ministerstvo Životného prostredia SR, ktoré riadi Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo výzvu na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavba verejných vodovodov. Na takto zamerané projekty si obce, združenia obcí a ďalšie zákonom dané právnické osoby, môžu požiadať o financovanie do výšky najviac 95 %. Prvé hodnotiace kolo sa uzatvára 15. septembra s tým, že výzva pokračuje ďalšími hodnotiacimi kolami až do oznámenia o jej uzatvorení.

Kto môže získať grant?

Oprávneným žiadateľom v rámci výzvy budete, ak ste:

  • obec,
  • združenie obcí,
  • právnická osoba oprávnená na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií (podľa zákona),
  • vlastník verejných kanalizácií (podľa zákona).

Žiadateľ môže dostať finančný príspevok iba v prípade, že splní aj ďalšie podmienky uvedené vo výzve (od strany 6, Oprávnenosť žiadateľa).

Aké aktivity budú podporené?

Cieľ 1.2.1. Budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre aglomerácie nad 2 000 EO (ekvivalentný obyvateľ)

  • výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách nad 10 000 EO, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd (oprávnená je aj intenzifikácia) v aglomeráciách nad 10 000 EO;
  • výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 EO, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 EO;
  • v aglomeráciách do 2 000 EO výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, ak už je vybudovaná stoková sieť min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie.
  • projekt musí obsahovať aspoň jednu aktivitu z tohto cieľa

Cieľ 1.2.2. Zabezpečenie podmienok v oblasti zásobovania obyvateľov SR bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov.

Kompletné podmienky oprávnenosti aktivít sú uvedené vo výzve (od strany 8, Oprávnenosť aktivít projektu).

Čo môžem získať?

Obec alebo zruženie obcí môže získať na realizáciu projektu až 95 % finančných prostriedkov pri 5 % financovaní z vlastných alebo iných zdrojov.

Finančné prostriedky z EÚ, ktoré sú pridelené na túto výzvu, predstavujú 11,6 milióna eur. K tejto sume bude pripočítaný ešte príspevok zo štátneho rozpočtu (od 5 do 10 % pre projekt).

Ako a dokedy požiadať o grant?

Termíny uzavretia prvých dvoch hodnotiacich kôl sú stanovené na 15. septembra a 31. októbra 2021. Ďalšie hodnotiace kolá sa budú uzatvárať v intervale 3 mesiacov. Projekt môžete podať kedykoľvek počas trvania výzvy až do jej uzatvorenia.

Formulár ŽoNFP (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok) a všetky prílohy musíte podať elektronicky prostredníctvom systému ITMS2014+.

Zároveň nezabudnite predložiť formulár ŽoNFP (po jeho odoslaní spolu s prílohami prostredníctvom ITMS2014+) prostredníctvom e-schránky cez slovensko.sk (v prípade technických problémov sa bude akceptovať aj listinná forma).

Všetky kompletné a nevyhnutné informácie k výzve, prílohám a príručkám nájdete na tejto stránke.


podcast o grantoch


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *