Posted on

Každý rok sa stratí alebo vyhodí značné množstvo potravín v celom potravinovom hodnotovom reťazci. Straty potravín a plytvanie majú negatívny vplyv na spoločnosť, životné prostredie a ekonomiku. Na Funding and Tenders portal sa objavila zaujímavá výzva na výskum a inovácie s cieľom znížiť potravinové straty a predchádzať vzniku odpadu. Znižovanie sa má zaviesť pomocou harmonizovaného merania a monitorovania. Na riešenie tohto problému môžete získať financovanie svojho projektu. Stačí, ak podáte žiadosť, prípadne sa zapojíte do konzorcia v čase do polovice februára roku 2022.

Kto môže získať grant?

Ako je pri projektoch typu Horizont Európa všeobecne dané, zapojiť sa do tejto výzvy môže akýkoľvek subjekt s právnou formou, ktorý bol založený a pôsobí na území SR alebo iného členského štátu Európskej únie alebo asociovanej krajiny.

Na aké aktivity dostanem grant?

Aktivity v rámci svojich návrhov by ste mali komponovať tak, aby prispievali k niektorým z uvedených požadovaných výstupov:

  • Úspešná implementácia harmonizácie merania potravinového odpadu v celej Európe podporovaná vývojom nových nástrojov v rámci potravinového systému, čím sa získajú spoľahlivé a porovnateľné údaje o potravinách a odpade.
  • Dôkladné meranie veľkosti strát potravín v štádiu prvovýroby na úrovni EÚ pre rôzne komodity a na agregovanej úrovni, čím sa prispeje k prevencii a znižovaniu takýchto strát.
  • Lepšie pochopenie hybných síl (základných príčin) strát potravín vo fáze prvovýroby a identifikácia spôsobov, ako im môžu tvorcovia politiky a prvovýrobcovia predchádzať a znižovať ich.
  • Dobre informovaná a efektívnejšia politika a obchodné stratégie na predchádzanie a znižovanie potravinových strát a odpadu v potravinovom systéme.

Okrem uvedených výstupov by ste sa taktiež mali zaoberať jednou z dvoch doplnkových oblastí:

  1. Vyvinúť nákladovo efektívny zber údajov, integráciu a analýzy súvisiace s potravinovým odpadom na základe veľkého počtu rôznych zdrojov, ako aj potravín vyhodených odpadovou vodou (napr. domácnosti, stravovacie služby, iné malé podniky).
  2. Vyvinúť a overiť nové nástroje a metódy na meranie a odhadovanie strát potravín v štádiu prvovýroby. Táka sa to aj skladovania produktov pochádzajúcich z poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry (na dostatočnej vzorke).

V rámci projektu bude potrebné dosiahnuť úroveň pripravenosti technológie na čísle 6 (TRL 6 – pozrite si stupnicu)

Čo môžem získať?

Na výzvu s kódom HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-08 vyčlenila Európska komisia 14 miliónov eur. Z tohto rozpočtu môžete pre svoj projekt požiadať o financovanie na štandardné položky, ako sú mzdy, náklady na nákupy, v istej miere aj náklady na subdodávky a podobne. Výhodou je, že k rozpočtu dostávate aj nepriame náklady vo výške 25 %, ktoré sú určené na réžiu súvisiacu s implementáciou projektu.

Viac informácií o finančných pravidlách sa dozviete v podcaste Podcast 19 | Ako sa vyznať vo finančných pravidlách projektov?

Ako a dokedy požiadať?

Keďže sa projekty typu Horizont Európa podávajú elektronicky prostredníctvom portálu Funding and Tenders Portal, každý žiadateľ alebo účastník konzorcia musí byť na tomto portáli registrovaný a musí mať pridelený Identifikačný kód účastníka (PIC).

Termín na podanie projektového zámeru je stanovený na 15. februára 2022. Treba však myslieť na to, že elektronický systém má stanovený aj presný čas podania a to do 17:00 hod.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *