Posted on

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) okrem bilaterálnych a iných nepravidelných výziev vyhlasuje každý rok, spravidla na jeseň, verejnú výzvu. Je zameraná na projekty v základnom výskume, aplikovanom výskume a vo vývoji. Získať tak môžeš financovanie projektu až do výšky 200 tisíc eur pre aktivity spadajúce pod jednotlivé skupiny odborov vedy a techniky. Na to však potrebuješ mať oprávnenie vykonávať výskum. Do verejnej výzvy 2023 (VV2023) môžeš svoju žiadosť zaslať najneskôr do 27. novembra 2023.

Kto môže získať grant?

Oprávneným žiadateľom je každá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, s oprávnením vykonávať výskum podľa zákona 172/2005 Z.z. Navyše, podmienkou vo výzve je, že musíš mať sídlo v Slovenskej republike a podnikať na Slovensku.

Spravidla môže ísť o výskumné inštitúty, podniky alebo univerzity. Pre subjekty z podnikateľského prostredia však platia osobitné podmienky financovania a účasti v projekte.

Na aké aktivity dostanem grant?

Verejná výzva VV 2023 nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja. Zameranie, ciele a vecnú náplň si určuješ sám. Snahou agentúry je takýmto prístupom posilniť zdravú konkurenciu v oblasti výskumu a vývoja.

V rámci žiadosti budeš však musieť zvoliť odbor vedy a techniky, kvôli zaradeniu témy žiadosti.

V zásade ide o bližšie členenie nasledovných základných skupín:

  • prírodné vedy,
  • technické vedy,
  • lekárske vedy,
  • pôdohospodárske vedy,
  • spoločenské vedy,
  • humanitné vedy.

Čo môžem získať?

Celkový objem finančných prostriedkov, ktorý bol pridelený na VV 2023 je 33 miliónov eur. Túto sumu agentúra prerozdelí na projekty vo všetkých odboroch vedy a techniky.

Na jeden projekt môžeš získať finančné prostriedky vo výške až 200 tisíc eur. Táto suma sa prideľuje na celú robu riešenia projektu, čo môže byť maximálne 48 mesiacov s predpokladaným začiatkom riešenia od 1. júla 2024.

Nepriame náklady spojené s riešením projektu hradené z finančných prostriedkov nesmú prekročiť 20 % z celkových nákladov. Pre nepodnikateľské subjekty môžu byť poskytnuté finančné prostriedky na základný, aplikovaný výskum a vývoj až do výšky 100 % nákladov.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov, ktorý je prístupný na internetovej stránke agentúry. Elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov sa uzatvorí dňa 27. novembra 2023 o 12.00 hodine.

V listinnej podobe sa podávajú výhradne požadované časti žiadosti vygenerované systémom, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 Úplného znenia výzvy. Žiadosť v listinnej podobe je potrebné odoslať do 27. novembra 2023.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *