Posted on

Jednoznačným záväzkom Európskej zelenej dohody je aj aspekt, že doprava by sa mala stať výrazne menej znečisťujúcou. Zároveň sa zdôrazňuje najmä naliehavá potreba znížiť emisie skleníkových plynov v leteckej a vodnej doprave. Očakáva sa, že v leteckej doprave sa objem dopravy do roku 2050 výrazne zvýši, pričom toto odvetvie už teraz tvorí 14% emisií skleníkových plynov z dopravy v rámci EÚ.

Lodná doprava zároveň predstavuje približne 90% svetového obchodu a  tvorí 13% emisií skleníkových plynov z dopravy v rámci EÚ. Tento segment taktiež zaznamenáva nepretržitý rast. V tejto súvislosti zohrávajú letiská, námorné a vnútrozemské prístavy dôležitú úlohu. Predstavujú body vzájomného prepojenia v príslušných dopravných sieťach, ale aj hlavné multimodálne a logistické uzly ako aj obchodné miesta v spojení s inými druhmi dopravy.

Zelené letiská a prístavy ako také v ére udržateľnej a inteligentnej mobility po ére COVID-19, majú veľký potenciál prispieť k prechodu na neutrálnu mobilitu pre skleníkové plyny už do roku 2025. Táto výzva sa preto zameriava na inovatívne koncepcie a riešenia pre letiská a prístavy s cieľom urýchlene znížiť emisie skleníkových plynov z dopravy a zvýšiť ich príspevok k zmierňovaniu zmeny podnebia.

Pre koho je výzva určená?

Žiadať môže konzorcium najmenej troch právnických osôb, pričom každá z nich musí byť založená v
inom členskom štáte EÚ alebo asociovanej krajine v rámci programu Horizont 2020. Všetky tri právne subjekty musia byť navzájom nezávislé.

Aké aktivity sú podporené?

Hlavnými aktivitami sú zelené letiská a zelené prístavy.

Aktivity v rámci zelených letísk by mali priniesť rozsiahle demonštrácie zelených letísk v reálnom čase na vysokej úrovni TRL (6 a viac – táto úroveň znamená Technológia demonštrovaná v príslušnom prostredí, ak sa tým myslí priemyselne dôležité prostredie v prípade kľúčových podporných technológií), zamerané na všetky nasledujúce oblasti: Transport, Terminál, Energia a prierezové aspekty (bližšie popísané vo výzve).

Aktivity v rámci zelených prístavov by mali rozsiahle demonštrovať trvalo udržateľný námorný a vnútrozemský prístav na vysokej úrovni TRL (6 a viac), ktoré sa budú venovať integrovanej dodávke a výrobe energie s nízkymi emisiami v prístavoch v kombinácii s aspoň piatimi ďalšími oblasťami, uvedenými vo výzve.

Čo môžem získať?

Na celú výzvu je alokovaných 100 miliónov eur, ktoré budú prerozdelené medzi schválené žiadosti.

Ako sa zapojiť?

Výzva pre predkladanie žiadostí sa uzatvára dňa 26. januára 2021 o 17:00 Bruselského času.

Žiadosti sa predkladajú prostredníctom elektronického systému Európskej komisie s názvom Funding&Tenders Portal. Po kliknutí sa stránku výzvy sa treba podrobne oboznámiť s podmienkami výzvy a požiadať v sekcii Start submission.

Informácie o výsledku hodnotenia sa žiadateľ dozvie najenskôr 5 mesiacov od termínu uzavretia výzvy. Podpis grantových dohôd by sa mal uskutočniť najneskôr 8 mesiacov od termínu uzavretia. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *