Posted on

EIT (Európsky inovačný a technologický inštitút) je zriadené Európskou komisiou a samotné EIT RawMaterials je jednou z ôsmich znalostno inovačných komunít EIT. Každá z týchto komunít ma iné tematické zameranie. EIT RawMaterials sa zameriava na oblasť nerastných surovín. Fungovanie jednotlivých komunít má trochu špecifické fungovanie, pretože ich podstata spočíva v členstve subjektov, pozostávajúcich zo znalostného trojuholníka. Tento trojuholník predstavuje strany priemyslu, výskumu a univerzít. V tomto článku vám problematiku členstiev v znalostno-inovačných komunitách (KICs) zrozumiteľne objasním.

3 úrovne členstva

Ako už bolo v úvode spomenuté, EIT RawMaterials funguje na báze členstva. To znamená, že ak chce byť subjekt členom a ťažiť z benefitov komunity, musí platiť ročný členský poplatok. V súčasnosti existuje niekoľko úrovní členov EIT RawMaterials, ktoré sa dajú zhrnúť nasledovne:

  • Core partner – najvyššia forma členstva, platí sa poplatok 100 tisíc eur, člen má hlasovacie právo na valnom zhromaždení EIT RawMaterials a jeho možnosť čerpať finančné prostriedky z aktivít EIT RawMaterials je neobmedzené.
  • Associate partner – nižšia forma členstva, platí sa poplatok 30 tisíc eur, člen má taktiež hlasovacie právo na valnom zhromaždení EIT RawMaterials a jeho možnosť čerpať finančné prostriedky z aktivít EIT RawMaterials je obmedzené na 300 tisíc eur. Akonáhle člen presiahne túto hodnotu, bez ohľadu na časový rámec, v tom prípade musí svoje členstvo postúpiť na úroveň „Core“.
  • Project partner – najnižšia forma členstva, ktorá je veľmi vhodná pre subjekty, ktoré nie sú ešte členmi. Ročný poplatok je stanovený na 10 tisíc eur a takýto člen môže čerpať do 100 tisíc eur ročne.

Task partner – bonusová forma, ako sa zapojiť

Okrem troch uvedených úrovní členstva uvádzam ešte jednu rolu, ktorá môže v rámci projektov KAVA, ktoré EIT RawMaterials pravidelne zverejňuje, figurovať. V tomto prípade nemusíte byť člen ale musíte vyhovieť konkrétnym podmienkam.

  • Task partner – nejde o regulárnu formu členstva, avšak touto formou sa subjekt vie zapojiť do aktivít EIT RawMaterials a využívať benefity financovania. Tento subjekt nemusí vstupovať do komunity ako člen. Je vyberaný formou verejnej výzvy už schváleného a realizovaného projektu. To znamená, že manažment niektorého z projektov EIT RawMaterials hľadá na základe určitých podmienok na zabezpečenie určitej úlohy externý subjekt. Ak daný subjekt vyhovuje týmto podmienkam, môže sa do výzvy prihlásiť a môže byť vybraný na financovanie a na zabezpečenie tejto úlohy v projekte. Takýto partner sa považuje za „tretiu stranu“ a teda jeho financovanie je limitované na maximálne 60 tisíc eur ročne.

Ak sa chcete zapojiť, nemusíte byť člen

V praxi to funguje tak, že ak nie ste členom EIT RawMaterials, môžete sa pripojiť k projektovému konzorciu vo fáze plánovania projektového zámeru. O týchto záležitostiach vždy rozhoduje líder projektu, teda žiadateľ, ktorý žiada financovanie v menej celého konzorcia partnerov.

V prípade, že projektový zámer bude schválený na financovanie, nečlenský subjekt podáva prihlášku za člena (zvykom je začať od najnižšej úrovne, teda Project Partner). To však prebieha už v čase, kedy daný subjekt vie, že financovanie mu bude poskytnuté. Potenciálny člen si teda vie vopred vyčísliť, či je pre neho toto riešenie rentabilné. Takéto subjekty si vo väčšine prípadov vedia pokryť svoje členské poplatky práve z nepriamych nákladov pridelených finančných prostriedkov. Nepriame náklady tvoria 25% z celkového objemu priamych nákladov a ich útrata nie je obmedzovaná presným účelom.

Je potrebné ešte dodať, že v prípade aktuálnych KAVA8 výziev sa výsledky podaných žiadostí očakávajú na druhú polovicu septembra 2021 a nečlenský subjekt musí svoju prihlášku podať do konca septembra.

Ešte zopár súvislostí…

Musím povedať, že jednotlivé EIT (napríklad EIT Urban Mobility, Climate-KIC či iné) majú podobný princíp členstva. Avšak z komunity na komunitu sa tieto úrovne členstva môžu líšiť. Je potrebné pamätať si, že nie všade majú rovnaké názvy členstva a rovnaké členské poplatky. V podstate sa tieto veci dosť odlišujú, preto odporúčam zistiť si vždy konkrétne detaily pri tej-ktorej komunite skôr, než sa pustíte do komunikácie, prípadne už do niektorého z projektov.

Ešte zopár detailov k skratkám, ktorých neznalosť mi v začiatkoch práce s EIT RawMaterials dosť znepríjemňovala život. Samotný pojem KAVA v našich končinách môže pripomínať obľúbený povzbudzujúci nápoj. Táto skratka však vyjadruje slovné spojenie KIC added value activity. KIC je v originálnom znení „knowledge-innovation community“ čo v preklade znamená znalostno-inovačná komunita. Pojem KAVA teda doslova znamená „aktivita pridanej hodnoty ku KIC“.

Z geografického hľadiska patrí naša krajina (ale aj Česká republika a ďalšie) do regiónu ESEE (Východná a Juhovýchodná Európa), ktorý riadi riadiace centrum Východ (CLC East). Tieto skratky je vhodné vysvetliť, nakoľko sa často vyskytujú v znení výzvy.

Veľmi pozitívny je fakt, že projekty KAVA sú klasifikované ako projekty pod programom Horizon 2020, v novom programovacom období pod názvom Horizon Europe. Toto zvyšuje kredit a prestíž subjektu, ktorý získal projekty KAVA, keďže ide o obdobu „najvyššej ligy“ medzi grantmi.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *