Posted on

Komisia vyhlásila v rámci Nástroja technickej podpory osobitnú výzvu na podporu členských štátov, ktoré prijímajú utečencov z Ukrajiny po ruskom vpáde a zbavujú sa závislosti na fosílnych palivách z Ruska. Ide o flexibilný podporný nástroj na núdzové potreby, z ktorého môžu jednotlivé štáty žiadať o technickú podporu. Nejde teda o štandardnú výzvu určenú pre bežných žiadateľov zo Slovenska. Ak Vás téma zaujala, viac si môžete prečítať v článku.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti uviedla: „EÚ zareagovala na ruskú inváziu na Ukrajinu rýchlo, jednotne a dôrazne. Nástroj technickej podpory je flexibilný a dokáže sa prispôsobiť rôznym politickým okolnostiam. Teraz sme vďaka nemu pripravení pomôcť členským štátom, aby prijímali a integrovali ľudí na úteku pred vojnou na Ukrajine a zároveň aby investíciami do čistých zdrojov energie a energeticky účinných technológií znížili svoju závislosť od fosílnych palív, a to aj tých ruských.“

Flexibilný podporný nástroj na núdzové potreby

Na základe tejto výzvy môžu členské štáty bezodkladne poslať Komisii žiadosť o technickú podporu na:

  • budovanie svojich inštitucionálnych a prevádzkových kapacít na prijímanie osôb na úteku pred vojnou na Ukrajine. Ide aj o pomoc vnútroštátnym orgánom v rámci systému dočasnej ochrany, aby sa prispôsobili a rýchlejšie poskytovali prístup k základným službám, ako sú bývanie, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť či pracovné miesta. Členské štáty môžu Komisii poslať žiadosť o túto osobitnú podporu do 8. apríla 2022.
  • posilnenie sociálnej a hospodárskej integrácie utečencov z Ukrajiny. Napríklad pokiaľ ide o prístup na trh práce, Komisia podporí členské štáty, aby zaviedli štandardný mechanizmus uznávania akademickej kvalifikácie utečencov. Členské štáty môžu Komisii poslať žiadosť o túto osobitnú podporu do 8. apríla 2022.
  • čo najlepšie využitie dostupných finančných prostriedkov EÚ na zabezpečenie ubytovania pre rodiny alebo deti bez sprievodu. Členské štáty môžu Komisii poslať žiadosť o túto osobitnú podporu do 8. apríla 2022.
  • zbavenie sa závislosti členských štátov na fosílnych palivách z Ruska. Ide o nájdenie optimálnych reformných opatrení a investícií na vnútroštátnej, regionálnej a cezhraničnej úrovni v súlade s plánom Komisie. Podporí sa tým diverzifikácia dodávok energie, urýchli sa prechod na energiu z obnoviteľných zdrojov a zlepší sa energetická efektívnosť. Členské štáty môžu Komisii poslať žiadosť o túto osobitnú podporu do 24. marca 2022.

Členské štáty môžu Komisii poslať žiadosť o túto osobitnú podporu cez svoj koordinačný orgán. Komisia poskytne podporu po schválení žiadosti.

Čo je Nástroj technickej podpory?

Nástroj technickej podpory je hlavným nástrojom, ktorým Komisia na žiadosť vnútroštátnych orgánov poskytuje technickú podporu pri realizácii reforiem v celej EÚ. Je súčasťou viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027 a Plánu obnovy pre Európu.

Nadväzuje na svojho úspešného predchodcu – program na podporu štrukturálnych reforiem, vďaka ktorému sa od roku 2017 podarilo vo všetkých členských štátoch zrealizovať celkovo viac ako 1 400 projektov technickej podpory.

V rámci tohtoročného kola Nástroja technickej podpory Komisia 9. marca 2022 schválila 225 nových projektov, aby podporila členské štáty pri príprave, navrhovaní a realizácii reforiem, ktoré sa pretavia do modernej a odolnej verejnej správy, stratégií udržateľného rastu a odolných hospodárstiev. Mnohé podporné projekty prispievajú k vykonávaniu národných plánov obnovy a odolnosti.

Ide o výnimočný prípad

Osobitné výzvy Nástroja technickej pomoci sa vyhlasujú v prípade mimoriadnych potrieb. Stalo sa tak v júni 2021 v súvislosti s vykonávaním plánov obnovy a odolnosti, cez ktoré sa sprístupňuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, a deje sa tak aj v súčasnosti v odozve na ruskú inváziu na Ukrajinu.

Dôležité odkazy

Re-publikácia článku z webu slovakia.representation.ec.europa.eu


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *