Posted on

Program Interreg Central Europe sa snaží o inteligentnejšiu, ekologickejšiu a lepšie prepojenú Strednú Európu. Na základe spoločných potrieb a spoločnej identity sa program zameriava na dôveryhodnú kultúru cezhraničnej spolupráce. Na dosiahnutie tejto vízie program vyhlási novú výzvu na predkladanie nadnárodných návrhov projektov. Táto prvá výzva nového programu bude zameraná na verejné a súkromné organizácie, ktoré chcú spolupracovať aj za hranicami. Financovanie ich podporí v spolupráci na riešení spoločných výziev stredoeurópskych regiónov a miest, ktoré „nepoznajú hranice“.

Oficiálne vyhlásenie výzvy sa očakáva v októbri 2021. Konkrétne technické informácie a požiadavky na vývoj projektu vrátane programového manuálu a formulára žiadosti budú k dispozícii až po zverejnení. V závislosti od množstva prijatých žiadostí sa rozhodnutie o financovaní v súčasnosti očakáva na jeseň 2022 a úspešné projekty by mohli začať svoju činnosť hneď potom.

Interreg Central Europe je program nadnárodnej spolupráce financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Program podporuje vysoko integrované partnerstvá, ktoré zahŕňajú a zastupujú rôzne úrovne verejnej správy a zahŕňajú verejné aj súkromné subjekty a rôzne politické oblasti. Prostredníctvom týchto partnerstiev sú projekty nadnárodnej spolupráce schopné rozvíjať, pripravovať a implementovať spoločné riešenia bežných problémov a výziev.

Minimálne kritériá s ktorými treba počítať

Pri vytváraní projektového konzorcia Interreg Central Europe musia byť splnené nasledujúce minimálne požiadavky:

  • najmenej traja financujúci partneri;
  • najmenej z troch krajín;
  • s najmenej dvoma partnermi nachádzajúcimi sa v oblasti programu (ide o krajiny programu Interreg CE, viď nižšie);
  • vedúci partner (Leader) musí byť umiestnený v oblasti programu.

Zúčastniť sa nadnárodných projektových partnerstiev sa môžu nasledujúce inštitúcie:

  • národné, regionálne a miestne verejné orgány;
  • súkromné inštitúcie vrátane súkromných spoločností s právnou subjektivitou;
  • medzinárodné organizácie konajúce podľa vnútroštátneho práva ktoréhokoľvek členského štátu programu alebo s obmedzeniami podľa medzinárodného práva.

Účasť partnerov mimo programovej oblasti (mimo krajín Central Europe, pozri nižšie) je povolená, iba ak prinesie stredoeurópskym regiónom jasné výhody. Spolufinancovanie z ERDF možno za určitých podmienok poskytnúť partnerom v členských štátoch EÚ mimo programovej oblasti. Partneri z krajín mimo EÚ sa môžu zúčastňovať na projektoch ako pozorovatelia, nemôžu však dostávať spolufinancovanie z ERDF.

Programová oblasť – ktoré krajiny sú oprávnené zúčastniť sa?

Programová oblasť Interreg Central Europe pokrýva regióny a mestá z deviatich členských štátov EÚ:

  • Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenska a Slovinska.

Zoznam všetkých zúčastnených regiónov nájdete tu. Program s rozlohou viac ako milión štvorcových km ovplyvňuje životy 148 miliónov ľudí, ktorí majú spoločnú históriu a kultúrnu identitu. Územie sa vyznačuje štrukturálnymi rozdielmi medzi regiónmi s rastúcimi mestskými a priemyselnými oblasťami a vidieckymi alebo okrajovými oblasťami, ktoré sa často vyznačujú nižšou konkurencieschopnosťou a zmenšujúcim sa počtom obyvateľov.

Územie programu vedie pozdĺž veľkých častí bývalej železnej opony pokrývajúcich regióny so značnými rozdielmi v ich socioekonomických dejinách. Táto oblasť je dôležitým križovatkou európskych spojení za jej hranicami. V dôsledku toho mnoho obchodných a dopravných trás prechádza oblasťou po nadnárodných riekach, uliciach a železniciach. Vďaka tomu je stredná Európa centrom sociálno-ekonomicky dôležitých koridorov.

Tematické zameranie

Výzva bude otvorená vo všetkých stanovených prioritách programu a vo všetkých špecifických cieľoch (ciele – témy nižšie). Očakáva sa, že akcie nadnárodnej spolupráce sa budú zameriavať na vývoj a implementáciu stratégií, akčných plánov, nástrojov, odbornej prípravy, pilotných akcií a súvisiacich riešení.

Všetky činnosti budú musieť rešpektovať zásady environmentálnej udržateľnosti a tiež horizontálne zásady rovnosti a nediskriminácie.

Posilnenie inovačných kapacít v Strednej Európe

Silné inovačné kapacity majú pre strednú Európu obrovský význam vzhľadom na jej silnú priemyselnú základňu a význam sektorov ako poľnohospodárstvo a potravinárstvo alebo cestovný ruch.

Inovácie sú tiež ústredné pre posilnenie hospodárskej odolnosti strednej Európy. Je potrebné posilniť inovačné kapacity, najmä v regiónoch, ktoré zápasia s prechodom na globalizovanejšie, digitalizovanejšie a ekologickejšie hospodárstvo. Prenos vedomostí a technológií, najmä pre malé a stredné podniky, je kritickou potrebou.

Rozpočet 22 miliónov eur.

Zistiť viac

Podpora prechodu energie na klimaticky neutrálnu Strednú Európu

Stredná Európa potrebuje na splnenie cieľov EÚ a klimatických cieľov Európskej zelenej dohody urýchliť svoju výkonnosť v oblasti energetickej efektívnosti, ako aj výroby a využívania obnoviteľnej energie. Je potrebné vyrovnať sa s výraznými regionálnymi rozdielmi medzi regiónmi strednej Európy. Je potrebné podporovať a využívať energetickú účinnosť a obnoviteľnú energiu, aby sa dosiahlo širšie geografické pokrytie.

Rozpočet 36 miliónov eur.

Zistiť viac

Zlepšenie dopravných spojení vidieckych a okrajových regiónov v Strednej Európe

Programová oblasť je dôležitou križovatkou v Európe. To môže strategicky uľahčiť účasť na obchode a zvýšiť konkurencieschopnosť. Dostupnosť do väčších dopravných koridorov je však porovnateľne slabá. Je potrebné prepojiť najmä okrajové regióny s uzlami koridorov základnej siete TEN-T (CNC), odstrániť prekážky a prekonať chýbajúce dopravné spojenia, aby sa zabezpečila dobrá dostupnosť v celej strednej Európe.

Ďalej je potrebné znížiť emisie z dopravy o 90% do roku 2050, čo si vyžaduje inteligentný a udržateľný prístup k cezhraničnej mobilite, intermodalite a zavedenie riešení pre správu mobility podporovanej sektorom IT.

Rozpočet 7 miliónov eur.

Zistiť viac

Posilnenie riadenia pre integrovaný územný rozvoj v Strednej Európe

Stredná Európa je vysoko heterogénna z územného aj zo sociálno-ekonomického hľadiska. Hospodárskemu, sociálnemu a územnému rozvoju v Strednej Európe bráni množstvo výziev a prekážok. Týkajú sa oblastí s funkčnými väzbami, ktoré sú charakteristické hospodárskymi, sociálnymi a environmentálnymi väzbami.

Riešenie týchto výziev územného rozvoja si vyžaduje integrované viacúrovňové a viacodvetvové procesy riadenia, ktoré zohľadňujú funkčné väzby na územnej úrovni. Je potrebné zlepšiť kapacity verejných orgánov na všetkých územných úrovniach pri príprave a implementácii integrovaných stratégií územného rozvoja. Mala by sa podporovať spolupráca v rámci a medzi územiami, ktoré majú spoločné funkčné väzby.

Rozpočet 7 miliónov eur.

Zistiť viac

Pripravte sa – nájdite si partnera už teraz

Do času, kedy bude výzva vyhlásená, máte možnosť pripraviť sa. Všetky organizácie so záujmom o výzvu Interreg CE majú medzičasom možnosť rozvíjať myšlienky svojich nadnárodných projektov a hľadať partnerov v celej strednej Európe. Program založil úplne novú komunitu pre uchádzačov o rozvoj nadnárodných partnerstiev, kde sa môžete už teraz zaregistrovať a pracovať na hľadaní konzorcia.

Všetky informácie do článku sme čerpali z webu Interreg Central Europe


newsletter granty


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *