Posted on

Program Interreg Central Europe sa snaží o inteligentnejšiu, ekologickejšiu a lepšie prepojenú Strednú Európu. Na základe spoločných potrieb a spoločnej identity sa program zameriava na dôveryhodnú kultúru cezhraničnej spolupráce. Na dosiahnutie tejto vízie program vyhlásil novú výzvu na predkladanie nadnárodných návrhov projektov. Financovanie ich podporí v spolupráci na riešení spoločných výziev stredoeurópskych regiónov a miest, ktoré „nepoznajú hranice“. V rámci prvej výzvy môžu verejné a súkromné organizácie, ktoré chcú spolupracovať aj za hranicami, podať svoj projekt do 23. februára 2022.

Niečo o Interreg Central Europe

Je to program nadnárodnej spolupráce financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Program podporuje vysoko integrované partnerstvá, ktoré zahŕňajú a zastupujú rôzne úrovne verejnej správy a zahŕňajú verejné aj súkromné subjekty a rôzne politické oblasti.

Prostredníctvom takýchto partnerstiev môžu projekty nadnárodnej spolupráce rozvíjať, pripravovať a implementovať spoločné riešenia bežných problémov a spoločenských výziev.

Minimálne kritériá, s ktorými musíte počítať

Pri vytváraní projektového konzorcia Interreg Central Europe musia byť splnené nasledujúce minimálne požiadavky:

  • najmenej traja financujúci partneri;
  • najmenej z troch krajín;
  • s najmenej dvoma partnermi nachádzajúcimi sa v oblasti programu (ide o krajiny programu Interreg CE, viď nižšie);
  • vedúci partner (Leader) musí byť umiestnený v oblasti programu.

Zúčastniť sa nadnárodných projektových partnerstiev sa môžu nasledujúce inštitúcie:

  • národné, regionálne a miestne verejné orgány;
  • súkromné inštitúcie vrátane súkromných spoločností s právnou subjektivitou;
  • medzinárodné organizácie konajúce podľa vnútroštátneho práva ktoréhokoľvek členského štátu programu alebo s obmedzeniami podľa medzinárodného práva.

Účasť partnerov mimo programovej oblasti (mimo krajín Central Europe, pozri nižšie) je povolená, iba ak prinesie stredoeurópskym regiónom jasné výhody. Spolufinancovanie z ERDF možno za určitých podmienok poskytnúť partnerom v členských štátoch EÚ mimo programovej oblasti. Partneri z krajín mimo EÚ sa môžu zúčastňovať na projektoch ako pozorovatelia, nemôžu však dostávať spolufinancovanie z ERDF.

Programová oblasť – ktoré krajiny sú oprávnené zúčastniť sa?

Programová oblasť Interreg Central Europe pokrýva regióny a mestá z deviatich členských štátov EÚ:

  • Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenska a Slovinska.

Zoznam všetkých zúčastnených regiónov nájdete tu. Program s rozlohou viac ako milión štvorcových km ovplyvňuje životy 148 miliónov ľudí, ktorí majú spoločnú históriu a kultúrnu identitu. Územie sa vyznačuje štrukturálnymi rozdielmi medzi regiónmi s rastúcimi mestskými a priemyselnými oblasťami a vidieckymi alebo okrajovými oblasťami, ktoré sa často vyznačujú nižšou konkurencieschopnosťou a zmenšujúcim sa počtom obyvateľov.

oprávnené krajiny Interreg Stredná Európa

Územie programu vedie pozdĺž veľkých častí bývalej železnej opony pokrývajúcich regióny so značnými rozdielmi v ich socioekonomických dejinách. Táto oblasť je dôležitým križovatkou európskych spojení za jej hranicami. V dôsledku toho mnoho obchodných a dopravných trás prechádza oblasťou po nadnárodných riekach, uliciach a železniciach. Vďaka tomu je stredná Európa centrom sociálno-ekonomicky dôležitých koridorov.

Témy, do ktorých sa môžete zapojiť

Výzva bude otvorená vo všetkých stanovených prioritách programu a vo všetkých špecifických cieľoch (ciele – témy nižšie). Očakáva sa, že akcie nadnárodnej spolupráce sa budú zameriavať na vývoj a implementáciu stratégií, akčných plánov, nástrojov, odbornej prípravy, pilotných akcií a súvisiacich riešení.

Všetky činnosti budú musieť rešpektovať zásady environmentálnej udržateľnosti a tiež horizontálne zásady rovnosti a nediskriminácie.

Posilnenie inovačných kapacít v Strednej Európe

Silné inovačné kapacity majú pre strednú Európu obrovský význam vzhľadom na jej silnú priemyselnú základňu a význam sektorov ako poľnohospodárstvo a potravinárstvo alebo cestovný ruch.

Inovácie sú tiež ústredné pre posilnenie hospodárskej odolnosti strednej Európy. Pri tvorbe projektových návrhov myslite na posilnenie inovačných kapacít. To platí najmä pre regióny, ktoré zápasia s prechodom na globalizovanejšie, digitalizovanejšie a ekologickejšie hospodárstvo. Prenos vedomostí a technológií, najmä pre malé a stredné podniky, je kritickou potrebou.

Rozpočet 22 miliónov eur.

     Zistiť viac

Podpora prechodu energie na klimaticky neutrálnu Strednú Európu

Stredná Európa potrebuje na splnenie cieľov EÚ a klimatických cieľov Európskej zelenej dohody urýchliť svoju výkonnosť v oblasti energetickej efektívnosti, ako aj výroby a využívania obnoviteľnej energie. V rámci návrhov sa snažte vyrovnať s výraznými regionálnymi rozdielmi medzi regiónmi strednej Európy. Je potrebné podporovať a využívať energetickú účinnosť a obnoviteľnú energiu, aby sa dosiahlo širšie geografické pokrytie.

Rozpočet 36 miliónov eur.

     Zistiť viac

Zlepšenie dopravných spojení vidieckych a okrajových regiónov v Strednej Európe

Programová oblasť je dôležitou križovatkou v Európe. To môže strategicky uľahčiť účasť na obchode a zvýšiť konkurencieschopnosť. Dostupnosť do väčších dopravných koridorov je však porovnateľne slabá. Je potrebné prepojiť najmä okrajové regióny s uzlami koridorov základnej siete TEN-T (CNC), odstrániť prekážky a prekonať chýbajúce dopravné spojenia, aby sa zabezpečila dobrá dostupnosť v celej strednej Európe.

vlak na stanici

Vo svojich projektoch sa snažte prispieť k stratégii zníženia emisií z dopravy o 90% do roku 2050. To si vyžaduje inteligentný a udržateľný prístup k cezhraničnej mobilite, intermodalite a zavedenie riešení pre správu mobility podporovanej sektorom IT.

Rozpočet 7 miliónov eur.

     Zistiť viac

Posilnenie riadenia pre integrovaný územný rozvoj v Strednej Európe

Stredná Európa je vysoko heterogénna z územného aj zo sociálno-ekonomického hľadiska. Hospodárskemu, sociálnemu a územnému rozvoju v Strednej Európe bráni množstvo výziev a prekážok. Týkajú sa oblastí s funkčnými väzbami, ktoré sú charakteristické hospodárskymi, sociálnymi a environmentálnymi väzbami.

Riešenie týchto výziev územného rozvoja si vyžaduje integrované viacúrovňové a viacodvetvové procesy riadenia, ktoré zohľadňujú funkčné väzby na územnej úrovni. Musíme zlepšiť kapacity verejných orgánov na všetkých územných úrovniach pri príprave a implementácii integrovaných stratégií územného rozvoja. Podporí sa podporovať spolupráca v rámci a medzi územiami, ktoré majú spoločné funkčné väzby.

Rozpočet 7 miliónov eur.

     Zistiť viac

Nájdite si partnera

Všetky organizácie so záujmom o výzvu Interreg CE majú možnosť rozvíjať myšlienky svojich nadnárodných projektov a hľadať partnerov v celej strednej Európe. Program založil úplne novú komunitu pre uchádzačov o rozvoj nadnárodných partnerstiev, kde sa môžete zaregistrovať a pracovať na hľadaní konzorcia.

Dôležité odkazy

Všetky informácie do článku sme čerpali z webu Interreg Central Europe


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *