Posted on

Komisia prijala pracovný program Európskej rady pre inovácie (EIC) na rok 2024. Otvára možnosti financovania v hodnote viac ako 1,2 miliardy EUR. Väčšina z nich je určená pre MSP a startupy na vývoj a rozšírenie “deep tech” inovácií v kritických oblastiach, ako sú generatívna umelá inteligencia (AI), vesmír, kritické suroviny, polovodiče a kvantové technológie. Nový pracovný program zavádza od nového roku viaceré úpravy a zmeny. V januári sa budeš môcť zúčastniť oficiálnych informačných dní.

Novinky a zjednodušenia

 • všetky časti EIC boli postihnuté znížením rozpočtu pre financovanie projektov. V prípade EIC Accelerator tento pokles predstavuje až 40% (aktuálne 675 mil. eur oproti 1,14 mld. eur v roku 2023)
 • zmena v spôsobe podávania krátkych návrhov EIC Accelerator
 • zrušila sa možnosť financovania Grant First pre EIC Accelerator, ktorá je teraz súčasťou zmiešaného financovania
 • zavedenie konsenzuálnych stretnutí pre žiadosti EIC Accelerator, keď len jeden z 3 hodnotiteľov pri vzdialenom hodnotení zaujme negatívne stanovisko
 • pre hodnotenie výnimočnosti projektov EIC Accelerator bolo pridané kritérium excelentnosti firmy, ktorá predkladá návrh
 • znížil sa počet uzávierok pre úplné návrhy EIC Accelerator zo 4 v predchádzajúcich rokoch na 2
 • nový pracovný program explicitne definuje, že 30% spolufinancovanie grantu EIC Accelerator musí byť použité z vlastných zdrojov spoločnosti
 • zavedenie paušálneho financovania (lump sums) vo väčšine výziev EIC, ktoré zníži administratívnu záťaž a požiadavky na finančné vykazovanie pre príjemcov, pričom spôsob predfinancovania ostáva bez zmien
 • aktualizácia osobitných pravidiel týkajúcich sa duševného vlastníctva s cieľom posilniť postavenie úradov pre transfer technológií na základe odporúčaní rady EIC
 • zmena pravidiel pre opätovné predkladanie návrhov po predchádzajúcom zamietnutí. Od januára 2024 budú mať všetky firmy maximálne 3 možnosti v rámci akejkoľvek etapy, výzvy, finančnom type až do konca programu Horizont Európa (teda v rokoch 2024-27). Pričom sa 1.1.2024 všetkým uchádzačom vynuluje stav podaní
 • porota v treťom štádiu hodnotenia EIC Accelerator už nebude môcť zmeniť typ podpory alebo investičnej požiadavky, pričom výška investície bude posúdená v procese due diligence
 • väčšia flexibilita fondu EIC pri zvyšovaní alebo odkladaní investícií do vybraných spoločností
 • väčšie otvorenie EIC Transition, ktorý nadviaže aj na výsledky projektov spolupráce v rámci programu Horizont, okrem výsledkov projektov ERC Proof of Concept, EIC Pathfinder a Európskeho obranného fondu a vzhľadom na nízke alokácie a počet predkladaných návrhov sa zrušili tematické zamerania výziev (challenges) pre EIC Transition

Upozornenie pre startupy, pripravujúce krátky návrh

Od 3. januára 2024 už nebude možné predkladať krátke návrhy prostredníctvom súčasnej platformy EIC. Platforma bude napriek tomu naďalej prístupná na nahliadnutie do predchádzajúcich návrhov a návrhov žiadateľov, výsledkov a na zachovanie prístupu k modulu koučovania.

Ak budeš chcieť predložiť krátky návrh od 3. januára 2024, budeš vyzvaný, aby tak urobil prostredníctvom portálu FTO (Funding and Tenders Portal). Šablóny a pravidlá pre krátky návrh sa menia prijatím pracovného programu EIC na rok 2024.

Nové pravidlá nadobudnú účinnosť od 1. januára 2024, preto  si nové pravidlá pozorne prečítaj v novom pracovnom programe.

Uzávierky pre prijímanie úplných návrhov EIC Accelerator pre rok 2024:

 • 13. marec 2024
 • 3. október 2024

Informačné dni

Dôležité odkazy


Zdroj: slord.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *