Posted on

Svetovo najsilnejšia znalostno-inovačná komunita pre oblasť nerastných surovín začiatkom apríla zverejnila KAVA10 výzvy. Týkajú sa projektov so začiatkom realizácie v roku 2023, ktoré sú zamerané na jednu z tematických oblastí nerastných surovín. Ide o hlavnú grantovú schému EIT RawMaterials a uchádzači môžu žiadať o financovanie svojich projektov s rozpočtom začínajúcim na 500 tisícoch eur. Benefitom je aj to, že podanie skráteného návrhu nezaberie veľa času a možnosť žiadať je otvorená aj subjektom, ktoré nie sú členmi komunity. Podnikatelia, univerzity či výskumníci majú čas na prvé podanie do konca mája.

Kto môže požiadať o grant?

Žiadať o financovanie projektov KAVA sú v prvom kole oprávnení partneri EIT RawMaterials ale aj externí žiadatelia, ktorí nie sú členmi:

 • Môžu to byť priemyselné podniky, univerzity, výskumné inštitúcie ale aj organizácie iného charakteru
 • Projekt musí zahŕňať konzorcium minimálne 3 partnerov
 • Členovia konzorcia musia pochádzať aspoň z 2 rôznych krajín EÚ (pri výzve UpScaling sú to minimálne 2 partneri).

Výzva nedefinuje obmedzenie v právnej forme žiadateľa a po prípadnom schválení projektu takto pripojený subjekt transformuje na člena. Platí ale, že partneri musia zastúpiť aspoň dve strany tzv. znalostného trojuholníka, ktorého strany predstavujú priemysel, univerzity a výskum.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

V aktuálnom vydaní KAVA výziev je novinkou zloženie tém. Tie reflektujú súčasné potreby Európy v sektore nerastných surovín. Projekty musia spadať do aspoň jednej z desiatich nasledovných oblastí:

 • prieskum
 • ťažba a spracovanie
 • technológie budúceho prieskumu, ťažby a spracovania
 • náhrada kritických, toxických a low-performance materiálov
 • aditívna výroba materiálov
 • návrh efektívnych zdrojov materiálov
 • priemyselná symbióza
 • návrh recyklácie a predĺženia životnosti
 • recyklácia výrobku na konci životnosti
 • úschova na reťazci (blockchain)

témy EIT Raw Materials pre KAVA projekty

Zároveň je potrebné myslieť aj na aktuálne problémy a predkladať projekty, ktoré budú mať výrazný vplyv na európsku priemyselnú konkurencieschopnosť, inovačné kapacity a ľudský kapitál a tiež umožnia študentom a podnikateľom smerovať k obehovému hospodárstvu a prispieť k dosiahnutiu cieľov Zelenej dohody EÚ.

Pod pojmom KAVA výzvy sa rozlišujú 3 druhy výziev, do ktorých je možné zapojiť sa:

 1. UpScaling a RIS UpScaling (pre overené technológie s minimálnym TRL 5)
 2. Education a RIS Education (vzdelávanie pre oblasť nerastných surovín)
 3. Regional Innovation Scheme: Capacity Building (RIS projekty na budovanie kapacít)

Čo môžete získať?

Získať môžete financovanie svojich projektov v minimálnej výške 500 tisíc eur.

Ak nie ste členom komunity a zapájate sa do projektového zámeru, môžete získať financovanie do 60 tisíc eur ročne. Pri trojročnom projekte je teda takýto partner oprávnený prijať až 180 tisíc eur.

Pri jednotlivých výzvach platí však rôzna forma spolufinacovania v podobe dokladovania tematicky príbuzných aktivít z iného zdroja, než je EIT. V taktomto prípade nejde o klasické financovanie vo forme priameho peňažného vkladu ale iba o dokladovanie vlastnej aktivity v danej oblasti. Formy spolufinancovania môžu byť rôzne, pre viac informácií si prečítajte znenie konkrétnej výzvy.

Ako a dokedy požiadať?

Najbližší termín, ktorý musíte ako žiadateľ rešpektovať je piatok, 31. mája 2022 o 13:00 hod., dokedy je potrebné zaregistrovať svoj projektový zámer (iba základné údaje) v elektronickom systéme SeedBook.

Do 31. mája je zároveň potrebné podať draft návrhu v rozsahu 5 strán. Túto povinnosť si však musí splniť koordinátor projektu, teda samotný žiadateľ, nie partneri projektu.

Zistite viac na webinári

Ako zvýšiť šancu na úspech v projektoch KAVA ? (EIT RawMaterials)

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.