Posted on

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podporu výstavby cyklistickej infraštruktúry, ktorá svojim charakterom podporí zvýšenie podielu cyklistickej dopravy pri dochádzke do zamestnania a škôl a pri prestupe na železničnú dopravu. Výška finančných prostriedkov určených pre túto výzvu je 30 miliónov eur.  Uzavretie výzvy je 8. januára 2024.

Kto môže získať grant?

Okruh oprávnených žiadateľov v rámci výzvy predstavujú:

  • samosprávy: vyššie územné celky, mestá, resp. mestské časti a obce v oprávnenom území,
  • združenia miest, mestských častí a obcí, z ktorých aspoň jedna leží v oprávnenom území,
  • rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo mesto, mestská časť, prípadne obec v oprávnenom území,
  • Železnice Slovenskej republiky.

Projekt sa musí týkať územia mesta nad 20 tisíc obyvateľov s možným presahom do okolitých obcí do vzdialenosti cca 5 km, resp. po najbližšiu obec.

Na aké aktivity dostanem grant?

  • Hlavné oprávnené aktivity a výdavky (stavebné, montážne a inštalačné práce priamo spojené s vytváraním cyklistickej infraštruktúry, stavebný a autorský dozor na realizovanej stavbe, spracovanie dokumentácie skutočnej realizácie stavby, vrátane porealizačného polohopisného a výškopisného zamerania stavby),
  • Prípravné oprávnené aktivity (spracovanie projektovej dokumentácie, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a objektov dotknutých budúcou realizáciou stavby),
  • Podporné oprávnené aktivity (zabezpečenie informovania, komunikácie a viditeľnosti opatrení Plánu obnovy).

Čo môžem získať?

Pre túto výzvu je celkovo vyčlenených 30 miliónov eur. Minimálna ani maximálna výška príspevku na jednu žiadosť nie je stanovená. Nestanovuje sa podmienka povinného spolufinancovania.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov môžeš predložiť do 8. januára 2024 prostredníctvom Informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy (ISPO).

Nevyhnutnou podmienkou predloženia žiadosti je registrácia v systéme ISPO. Postup registrácie nájdeš na tomto odkaze v časti „Registrácia“.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *