Posted on

Nadácia ESET otvorila Grantovú výzvu, ktorej cieľom je podporiť rozvoj mladých vedeckých talentov v STEM oblasti. Grantový program je zameraný na vzdelávanie výnimočne nadaných detí a mládeže základných a stredných škôl a na podporu prezentácie mladých vedeckých talentov na národných a medzinárodných súťažných či prezentačných podujatiach. Na túto výzvu je celkovo vyčlenených 30 tisíc eur a uzávierka prijímania žiadostí je otvorená do 22. septembra 2023.

Kto môže získať grant?

Oprávneným žiadateľom grantu môže byť:

 • základná alebo stredná škola;
 • občianske združenie;
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby;
 • nadácia;
 • obec;
 • rozpočtové a príspevkové organizácie;
 • združenie právnických osôb;
 • neinvestičný fond.

Na aké aktivity dostanem grant?

Grant finančne podporí tieto aktivity v oblasti STEM (prírodné vedy, matematika, technológie a inžinierstvo):

 • organizácia vzdelávacích projektov a aktivít,
 • personálne zastrešenie projektu,
 • účasť na súťažiach, workshopoch konferenciách, sympóziách alebo stážach (účastnícke poplatky, cestovné alebo ubytovacie náklady),
 • vybavenie, materiály, pomôcky a prístroje potrebné k rozvoju talentu a ďalšie potreby, ktoré majú jasnú väzbu na cieľ projektu

Čo môžem získať?

Na grantovú výzvu je pre tento rok vyčlenených celkovo 30 tisíc eur. Maximálna výška žiadosti o grant na jeden projekt je 5 tisíc eur.

Predkladaný projekt musí mať spolufinancovanie aspoň 10% nákladov z celkového rozpočtu projektu z iných zdrojov, ktoré potrebné uviesť v žiadosti.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov môžeš podať do 22. septembra 2023 vyplnením žiadosti prostredníctvom online registračného formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke nadácie ESET.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *