Posted on

Nadácia Tatra banky podporí najlepších slovenských študentov stredných škôl, aby na zahraničných školách a v iných vzdelávacích inštitúciách získavali skúsenosti, ktoré uplatnia vo svojom budúcom vzdelávaní sa. V rámci grantového programu ti budú poskytované finančné granty do výšky 1 500 EUR na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami alebo so štúdiom na škole obdobného typu na polrok alebo celý školský rok. Požiadať o grant môžeš do 26. februára 2024.

Kto môže získať grant?

Študenti stredných škôl, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

  • byť študentom druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka na niektorom slovenskom gymnáziu alebo na strednej odbornej škole s maturitou, kde si začal študovať v rámci povinnej školskej dochádzky;
  • mať v predchádzajúcom ukončenom ročníku štúdia študijný priemer maximálne 1,5;
  • vek do 26 rokov.

Študenti končiacich ročníkov môžu absolvovať krátkodobý vzdelávací pobyt aj po maturitnej skúške, musia mať však stále sociálny štatút študenta.

Na aké aktivity dostanem grant?

Grant môže byť použitý na pokrytie nevyhnutných nákladov priamo súvisiacich s krátkodobým vzdelávacím podujatím v zahraničí alebo so štúdiom na zahraničnej škole obdobného typu.

Z grantu pokryješ tieto náklady:

  • registračne poplatky,
  • školné,
  • zdravotné a úrazové poistenie,
  • cestovné a miestnu dopravu,
  • ubytovanie,
  • nutné učebné a výskumne materiály
  • iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu, ktorý je predmetom žiadosti (pripojenie na internet, kúpa miestnej SIM karty do mobilného telefónu).

Čo môžem získať?

Nadácia Tatra banky vyčlenila na grantový program sumu 20 tisíc eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 500 eur.

Ako a dokedy požiadať?

Požiadať o grant môžeš do 26. februára 2024 prostredníctvom online formulára, ktorý nájdeš na webovej stránke Nadácie Tatra banky.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *