Posted on

Samosprávy majú teraz možnosť získať nenávratný finančný príspevok na modernizáciu verejnej osobnej dopravy. Ide o výzvu MIRRI SR a požiadať o financie môžu aj subjekty z Bratislavského kraja. Ministerstvo sa týmto spôsobom snaží o zatraktívnenie a udržanie konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy na Slovensku. Obce tak z týchto peňazí môžu zlepšiť infraštruktúru, nakúpiť ekologické autobusy či zabezpečiť moderné systémy a informovanosť cestujúcich. Predložené projekty budú hodnotené v rámci kôl s termínmi 6. decembra 2021 a 7. februára 2022.

Kto môže získať grant?

 • mesto, obec, združenie obcí, samosprávny kraj,
 • fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba (dopravcovia v regionálnej a mestskej doprave),
 • subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta alebo samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný dopravný systém),
 • mimovládne organizácie.

Pre jednotlivé kategórie žiadateľov sa bude vyžadovať spolufinancovanie od 0 do 10% (detaily nájdete priamo vo výzve).

Do tejto výzvy a môžu uchádzať aj žiadatelia z Bratislavského kraja. Oprávnené je celé územie SR.

Na aké aktivity dostanem grant?

 • zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému,
 • zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy (vyhradené jazdné pruhy, prestupné uzly, zastávky a integrované zastávky, obratiská, záchytné parkoviská),
 • zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy (nákup ekologických a nízkopodlažných autobusom).

Viac informácií o oprávnených aktivitách nájdete priamo vo výzve (odkaz nižšie).

Čo môžem získať?

Projekt, na ktorý môžete dostať financovanie, nesmie presiahnuť výdavky vo výške 3 milióny eur (pre aktivitu „zlepšenie kvality vozidlového parku“ je limit stanovený iba na 2 milióny eur). Minimálna výška rozpočtu nie je stanovená.

Vo výzve sme však našli aj limit na čerpanie podľa toho, do ktorej skupiny žiadateľa patríte. Viac informácií nájdete priamo vo výzve (str. 15, odkaz nižšie).

Na výzvu je celkovo alokovaných 8,6 milióna. Schéma pomoci de minimis sa v rámci tejto výzvy neuplatňuje.

Ako a dokedy požiadať?

Jedná sa o otvorenú výzvu s nasledovnými termínmi uzavretia hodnotiacich kôl:

 • prvé kolo do 6. decembra 2021,
 • druhé kolo do 7. februára 2022,
 • každé ďalšie dva mesiace (pokiaľ sa výzva neuzavrie a financie sa neminú).

Žiadosť (ŽoNFP) musíte predložiť spolu so všetkými prílohami (pozorne čítajte výzvu) elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ ale zároveň aj v písomnej forme:

 • formulár ŽoNFP bez príloh prostredníctvom elektronickej schránky podateľne MIRRI SR cez slovensko.sk alebo
 • formulár ŽoNFP bez príloh v listinnej podobe na poštovú adresu podateľne.

Dôležité odkazy


Potrebujete pomôcť s výzvou?

Popíšte nám o tom viac ...


2 Replies to “Eurofondy pre samosprávy na zelenú verejnú dopravu | Výzva”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *