Posted on

Informačné a komunikačné technológie (IKT) sú prítomné vo všetkých oblastiach života ľudí, od komunikácie, práce, čítania, riadenia motorových vozidiel až po medicínu. Preto úspech podnikania alebo projektu závisí od toho istého: našej spoločnosti. V tomto kontexte projekt HubIT [1], ktorý je financovaný v rámci výskumného programu EÚ Horizont 2020, spustil platformu „HubIT Metropolis“: miesto kde nájdete všetky zdroje, ktoré vám môžu pomôcť zosúladiť procesy vášho projektu alebo podnikania s hodnotami, potrebami a očakávaniami spoločnosti. V centre HubIT Metropolis sú tri hlavné prístupy: (1) pochopenie, (2) spolupráca a (3) monitoring.

Čo prináša projekt HubIT?

Strategickým cieľom projektu HubIT je prispieť k vysokej úrovni európskeho výskumu a inovácií a zabezpečiť, aby inovácie súvisiace s IKT boli zodpovedné, inkluzívne a zamerané na zníženie nerovností.

Cieľom HubIT je vybudovať Hub na aktiváciu a zlepšenie konštruktívnych a ko-kreatívnych interakcií medzi sociálno-humanitnými vedami (SSH), zodpovedným výskumom a inováciami (RRI) a informačno-komunikačnými technologickými (IKT) disciplínami pomocou:

 1. podporovania inkluzívneho IKT výskumu;
 2. budovania širokej komunity, budovania kapacít a zapájania cieľových skupín;
 3. implementácie skutočnej kolaborácie medzi IKT vývojármi a výskumníkmi z oblasti spoločenských a humanitných vied.

Máte záujem o to, aby sa IT inovácie priblížili spoločenským výzvam? Prevedieme vás z pohľadu užívateľa miestom, ktoré môžete virtuálne navštíviť aj vy – platformou HubIT Metropolis. Toto aktívne miesto podporuje udržateľnejší a zodpovednejší prístup k výskumu a inováciám v oblasti IKT a poskytuje súbor zdrojov na uskutočnenie tejto výzvy. Pripojte sa ku komunite, nadväzujte nové kontakty a partnerstvá, zapojte sa a zlepšujte našu spoločnú metropolu!

Hlavné prístupy projektu HubIT Metropolis

Pochopenie – ako priblížiť technológie spoločnosti

HubIT Metropolis ponúka súbor zdrojov, ktoré ukazujú, ako implementovať zodpovedný výskum a inovácie. Na jednom mieste máte k dispozícii všetko, čo potrebujete, počnúc tým, čo robia iní, až po výzvy, ktorým môžete čeliť.

Úspech HubIT

HubIT je navrhnutý na podporu konštruktívnych vzájomných vzťahov medzi vývojármi technológií, výskumníkmi v oblasti spoločenských a humanitných vied a ďalšími zainteresovanými stranami. Poslaním je zmeniť vnímanie spoločenských výziev. Úlohou je zabezpečiť, aby financovanie prostredníctvom výskumného programu Horizont 2020 a Horizont Európa a ďalšie inovácie súvisiace s IKT vytvárali riešenia zodpovedajúce súčasným potrebám spoločnosti.

Skúšané a testované postupy

Tento zoznam je súborom testovaných, praktických a replikovateľných materiálov pochádzajúcich z rôznych výskumných a inovačných projektov v oblasti IKT alebo z aktivít založených na RRI. Všetky iniciatívy, ktoré tu nájdete, sa ukázali ako hodnotné a prinášajúce optimálne výsledky pri implementácii princípov RRI (zodpovedného výskumu a inovácie).

Hlavné výzvy

V tejto časti nájdete komplexnú maticu identifikujúcu súčasné zložité problémy v rôznych  oblastiach a odvetviach výskumu IKT. Aktívne riešenie týchto výziev má veľký spoločenský význam a vyžaduje spoločné úsilie a odborné znalosti v rôznych oblastiach. Tento zdroj poskytuje pohľad orientovaný na problémy, zameriava sa na spoločné výzvy a podporuje zapojenie širších komunít zainteresovaných strán.

Politické odporúčania

RRI [2] (Responsible Research and Innovation) je čoraz viac uznávaným prístupom v EÚ a po celom svete. Existuje zbierka politických prehľadov, recenzií a poznatkov pre tých, ktorí pracujú na inovačných iniciatívach, podieľajú sa na rozhodovaní a prispievajú k rozvoju politík. Môžete sledovať aktuálne otázky v téme „Zodpovedné inovácie“. Máte príležitosť zoznámiť sa s najnovšími poznatkami o RRI a poznatkami získanými z aktivít HubIT.

Spolupráca

HubIT Metropolis ponúka množstvo zdrojov, ktoré vám pomôžu pri spolupráci s odborníkmi z príslušných oblastí. Môžete skontrolovať, kto je zapojený, čo urobili ostatní a zapojíte sa do spolupráce v HubIT Metropolis.

Usmernenia

Tento manuál s tipmi sa týka smerovania procesov výskumu a inovácií IKT k zodpovednejším výsledkom a splneniu spoločenských hodnôt. Pomôže vám využiť všetky výhody, ktoré ponúka prístup RRI a spolupráca medzi IKT a spoločenskými a humanitnými vedami a aktérmi z týchto oblastí.

Aktéri a projekty

Táto databáza obsahuje projekty financované EÚ, realizované   v duchu konceptu RRI a rôzne subjekty so skúsenosťami súvisiacimi s RRI. Môžete tu prehľadať a filtrovať zoznam alebo vyhľadať ďalšie príležitosti na sieťovanie na internej sociálnej platforme HubIT Metropolis. Tento súbor údajov je určený pre tých, ktorí hľadajú:

 • Partnera projektu so správnymi odbornými znalosťami RRI / SSH
 • Experta na overenie výsledkov vášho výskumu
 • Pútavého rečníka na vašom podujatí
 • Údaje na sledovanie toho, ako sa verejné financie vynakladajú v oblasti RRI / SSH
Social hub

Táto platforma poskytuje priestor a komunikačný kanál pre odborníkov v oblasti IKT a spoločenských a humanitných vied (SSH)[3], aby sa navzájom našli, podelili sa o svoje vízie a mohli začať spoluprácu  s využitím konceptu RRI.

Po registrácii v tejto platforme budete môcť vyhľadávať aktérov IKT a SSH, odborníkov a potenciálnych partnerov, budete mať príležitosť nadviazať spojenie a získať prístup k všetkým zdieľaným materiálom, ktoré boli zverejnené pre komunitu HubIT.

Matchmaking

Spojenie odborníkov z oblasti sociálnych a humanitných vied a z oblasti výskumu a inovácií v oblasti IKT, ktorá je zodpovedná a ich spoločné výsledky spolupráce zodpovedajú potrebám ľudí.

Monitoring

HubIT Metropolis ponúka súbor zdrojov, ktoré umožňujú monitorovať, merať a hodnotiť zodpovedný výskum a inovácie. Môžete získať prístup k personalizovaným dotazníkom, relevantným postupom a omnoho viac.

Panel nástrojov na hodnotenie

Je to zbierka starostlivo vyvinutých hodnotiacich dotazníkov, ktoré môžu poskytnúť cenné informácie o pripravenosti na RRI a o úrovni pokroku jednotlivcov, rôznych tímov a organizácií. Pomocou nástroja môžete tiež zostaviť svoj vlastný jedinečný a osobný hodnotiaci dotazník pre potreby vášho projektu v oblasti IKT.

Nájdete tu niekoľko dotazníkov na posúdenie záväzkov smerom k RRI a potenciálu spolupráce v oblasti IKT / SSH na úrovni organizácie, projektu, podujatia a jednotlivca.

Nástroj vlastného dotazníka („Vytvorte si dotazník“) obsahuje položky na meranie ukazovateľov procesu, výsledku a vnímania pre zapojenie verejnosti, rodovú rovnosť, prírodovedné vzdelávanie, otvorený prístup, etiku a dimenziu riadenia v duchu RRI. Ďalšia skupina otázok bola tiež navrhnutá špeciálne na štúdium vzájomného vnímania komunít SSH a IKT a ich pripravenosti na spoluprácu.

Ukazovatele úspechu

Zodpovedný výskum a inovácie (RRI ) sa spočiatku môžu zdať trochu abstraktné, v praxi však majú značný prínos a niekoľko merateľných rozmerov. Na nasledujúcej schéme nájdete informácie o šiestich dimenziách RRI a kľúčových dopadoch a  ukazovateľoch výkonnosti (KPI), ktoré každý z nich obsahuje. Môžete si tiež stiahnuť podrobné zoznamy relevantných KPI pre každú dimenziu.

Schéma: Kľúčové merateľné ukazovatele úspechu | Zdroj: HubIT

Pozrime sa bližšie na zoznam jednotlivých dimenzií RRI a súvisiace kľúčové ukazovatele výkonnosti:

Verejná angažovanosť

Verejná angažovanosť (PE) je definovaná ako spoločenský záväzok poskytovať podporu, príležitosti a kompetencie s cieľom umožniť občanom zúčastňovať sa na diskusiách o výskume a inováciách.

Rodová rovnosť

Rodovú rovnosť (gender equality) v RRI môžeme rozdeliť do dvoch kategórií – podpora nerozdielnej účasti na výskumných činnostiach a integrácia rodových aspektov do obsahu výskumu a inovácií.

Prírodovedné vzdelávanie

Prírodovedné vzdelávanie sa uskutočňuje niekoľkými spôsobmi: vzdelávaním (najmä mladých) občanov o vedeckých faktoch, normách vedy a spôsobe, akým sa „robí“ veda, ako aj sprostredkovaním pozitívneho „obrazu“ vedy.

Otvorený prístup (Open Access)

Otvorená veda (založená predovšetkým na otvorenom prístupe) je prax, pri ktorej sa vedecký proces a výsledky plne zdieľajú v reálnom čase.

Etika

Etika v RRI je založená na konštatovaní Európskej komisie „aby výskum a inovácie mohli adekvátne reagovať na spoločenské výzvy, musia rešpektovať základné práva a najvyššie etické štandardy“.

Správa vecí verejných

Spravovanie (Governance) v RRI sa chápe ako aktívna účasť všetkých relevantných zainteresovaných strán na rozvoji politiky RRI.

Očakávané výstupy HubIT

 • Navrhnúť európsky rámcový model pre zodpovedné inovácie v oblasti IKT. komplexný súbor spoločne vyvinutých a používaných definícií, manuálov a nástrojov na presadzovanie konceptu RRI a spolupráce SSH a IKT v oblasti výskumu a inovácií.
 • Zapojiť zainteresované strany. Prostredníctvom podujatí zameraných na prepojenie sa, národných workshopov, medzinárodných tematických workshopov, networkingových podujatí, workshopov o medzinárodnej politike atď.
 • Uľahčiť praktickú spoluprácu a experimentálne aktivity. Prostredníctvom európskych inkluzívnych hackathonov, európskeho Common ground camp podujatia a európskych interaktívnych ICT Maker labs podujatí.
 • Vytvoriť dôkazovú základňu pre politiky v oblasti výskumu a inovácií merané kľúčovými ukazovateľmi úspechu. Prostredníctvom kľúčových ukazovateľov výkonnosti a politických odporúčaní.
 • Poskytnúť prístup k informáciám týkajúcich sa aktivít a výsledkov HubIT. Prostredníctvom online platformy projektu, programu šírenia a komunikácie a výročných konferencií.

Autor: Rudolf Pástor, CVTI SR, analytik pre oblasť medzinárodnej spolupráce vo vede, výskume a inováciách, e-mail: rudolf.pastor@cvtisr.sk

Zdroj: The HubIT Metropolis (hubit-project.eu)

[1] Koordinátorom medzinárodného projektu HubIT je Civitta Eesti AS  (Estónsko). Riešiteľom projektu je popri ďalších partneroch aj Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR. Ďalšie informácie o projekte informácií o projekte: URL: https://www.hubit-project.eu

[2] RRI – znamená „zodpovedný výskum a inovácie“. RRI možno najlepšie chápať ako prístup, ktorý zaručuje, že výskumné a inovačné činnosti sa vykonávajú reflexívnym a inkluzívnym spôsobom. Cieľom RRI je zabezpečiť, aby sa výskum a inovácie uskutočňovali s ohľadom na najlepší záujem spoločnosti. Viac informácií nájdete na webovej stránke Európskej komisie, URL: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation

[3] SSH (Social Sciences and Humanities) – prierezová téma širokého významu. Výskum sociálnych a humanitných vied je plne integrovaný do každého zo všeobecných cieľov programu Horizont 2020. Začlenenie výskumu SSH do programu Horizont 2020 je nevyhnutné na maximalizáciu návratnosti investícií spoločnosti do vedy a techniky do spoločnosti. Viac informácií nájdete na webovej stránke Európskej komisie, URL: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/social-sciences-and-humanities 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *